Trwa ładowanie...
d1jdiax
d1jdiax
espi

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Chemoservis-Dwory S.A. (3/...

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Chemoservis-Dwory S.A. (3/2011)
Share
d1jdiax

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CHEMOSERVIS-DWORY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Chemoservis-Dwory S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 8 lutego 2011 roku Spółka otrzymała postanowienie z Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KrajowegoRejestru Sądowego, iż na mocy dokonanego w dniu 31 stycznia 2011r. wpisu zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta. Kapitał zakładowy został podwyższony w ramach warunkowego podwyższenia kapitału na bazie zapisów Aktu Notarialnego-Repertorium A nr 11113/2010 r. z dnia 30 sierpnia 2010 roku.W związku z uprawnieniem Zarządu Emitenta wynikającym z uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 30 sierpnia 2010 roku, a na podstawie zapisów dotyczących dookreślenia kapitału zakładowego, o których mowa w Akcie Notarialnym?Repertorium A nr 25/2011 z dnia 5.01.2011r. zaistniała konieczność zmiany zapisów Umowy Spółki w zakresie § 7 ust.1 Statutu Emitenta.W związku z powyższym:Kapitał zakładowy Spółki z 9.056.000 zł wzrósł do 15.006.000 zł (piętnaście milionów sześć tysięcy złotych) i dzieli
się na 150.060.000 (sto pięćdziesiąt milionów sześćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:a) 37.920.000 (trzydzieści siedem milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii "A" o numerach od 0.000.001 (jeden) do 37.920.000 (trzydzieści siedem milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy),b) 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji na okaziciela serii "B" o numerach od 0.000.001 (jeden) do 30.000.000 (trzydzieści milionów),c) 22.640.000 (dwadzieścia dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii "C" o numerach od 0.000.001 (jeden) do 22.640.000 (dwadzieścia dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy),d) 59.500.000 (pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii "D" o numerach od 0.000.001 (jeden) do 59.500.000 (pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset tysięcy)Ogólna liczba głosów wynikająca z w/w akcji Spółki wynosi 150.060.000 (sto pięćdziesiąt milionów sześćdziesiąt tysięcy).W związku z powyższym
Emitent podaje w załączeniu jednolitą treść Statutu Spółki, uwzględniającą zmiany wprowadzone postanowieniem Sądu Rejestrowego.Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Tekst Statutu Spółki.pdf | Tekst Statutu Spółki Chemoservis-Dwory S.A. | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CHEMOSERVIS-DWORY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CHEMOSERVIS-DWORY S.A. Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-600 Oświęcim
(kod pocztowy) (miejscowość)
Chemików 1
(ulica) (numer)
(33) 847 20 62 (33) 847 37 04
(telefon) (fax)
sekretariat@chemoservis.pl www.chemoservis.pl
(e-mail) (www)
549-19-11-468 070889223
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-09 Wojciech Mazur Prezes Zarządu
2011-02-09 Mariusz Wandor Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1jdiax

Podziel się opinią

Share
d1jdiax
d1jdiax