Trwa ładowanie...
d3fn5ig
rząd
04-03-2014 16:40

CIR: obradowała Rada Ministrów (komunikat)

...

d3fn5ig

04.03. Warszawa - CIR informuje:

Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd przyjął:

- projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw;

- projekt ustawy o zmianie ustawy o policji oraz niektórych innych ustaw;

d3fn5ig

- projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym;

- projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw;

- projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości;

- projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Rada Ministrów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program budowy dróg krajowych na lata 2011-2015".

d3fn5ig

Rząd zajął stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk nr 1996).

Rada Ministrów zapoznała się także z aktualną sytuacją polityczną na Ukrainie. Podkreślono, że Polska inicjuje i aktywnie uczestniczy w wielu przedsięwzięciach służących pokojowemu rozwiązaniu konfliktu. Nasze inicjatywy zyskują uznanie międzynarodowe, ponieważ służą budowie jednolitego i solidarnego frontu na rzecz normalizacji i stabilizacji sytuacji na Ukrainie.

Wysłuchano również informacji ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat przypadków wystąpienia afrykańskiego pomoru świń u dzików w Polsce, podjętych działań i monitoringu sytuacji na terenach najbardziej zagrożonych wirusem ASF.


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej.

d3fn5ig

Składka emerytalna i rentowa od umów-zlecenia ma być płacona od kwoty co najmniej minimalnego wynagrodzenia - o ile ubezpieczony taki przychód osiąga. Rozwiązanie takie premier zapowiedział w styczniu podczas prezentowania planów rządu na 2014 r. Jest ono konieczne, bo coraz więcej Polaków pracuje na umowach-zlecenia. W I kwartale 2013 r. było ich ponad 800 tys. i liczba ta stale rośnie. W niektórych przypadkach nowe regulacje oznaczają wzrost składki na ZUS, jednak wyższe ozusowanie takich umów przełoży się na wyższe emerytury.

W przypadku umowy-zlecenia składka emerytalna i rentowa ma być pobierana od kwoty równej co najmniej wartości pensji minimalnej. W 2014 r. to jest 1680 zł. Składka będzie pobierana od jednej umowy (której wartość jest równa lub przekracza pensję minimalną), albo od kilku umów (których łączna wartość jest równa lub przekracza wynagrodzenie minimalne).

Obecnie niektórzy płatnicy w przypadku kilku umów-zlecenia ubezpieczają zleceniobiorców tylko od pierwszej umowy, najniżej płatnej, w pozostałych przypadkach odprowadzają tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Często dzieje się tak wbrew woli ubezpieczonego, który, ze względu na trudną sytuację na rynku pracy, zgadza się na warunki określone przez zleceniodawcę. Taki system sprzyja nadużyciom, a w efekcie traci zleceniobiorca, który mimo tego że jest przez wiele lat ubezpieczony, nie jest w stanie wypracować minimalnego świadczenia emerytalnego. Obecnie pracownicy, którzy pracują w tym samym miejscu i często wykonują taką samą pracę, podlegają innym zasadom ubezpieczenia, które zależą od tego, jaką podpisali umowę. Zaproponowane zmiany zmierzają do zrównania zasad opodatkowania z wykonywania umowy-zlecenia z umową o pracę. Jeżeli zleceniodawcy ubruttowią przychód z umowy zlecenia, ze względu na jej oskładkowanie, osiągane przez zleceniobiorców przychody nie zmienią się.

Dodatkowo wprowadzono zmiany dotyczące zasad ubezpieczania członków rad nadzorczych. Zgodnie z nowymi przepisami, wszyscy członkowie rad nadzorczych, pobierający z tego tytułu wynagrodzenie, zostaną objęci obowiązkowymi ubezpieczeniami: rentowymi i emerytalnym - bez względu na to, czy podlegają ubezpieczeniom z innych tytułów (np. od umowy zlecenia) bądź pobierają emerytury i renty. Przyjęto, że podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla takich osób stanowiłby przychód uzyskiwany z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, a płatnikiem byłby podmiot, w którym działa rada nadzorcza. Obecnie członkowie rad nadzorczych podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, ale nie dotyczy ich obowiązek ubezpieczeń społecznych. Nowe rozwiązanie zapewni członkom rad nadzorczych lepszą ochronę ubezpieczeniową, co także przełoży się na wyższą emeryturę.

d3fn5ig

Szacuje się, że oskładkowanie umów-zlecenia oraz objęcie członków rad nadzorczych obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi spowoduje wpływy do FUS w 2014 r. w wysokości ok. 650 mln zł.

Przewidziano także zmiany w ubezpieczeniu społecznym rolników. Rolnicy i domownicy, którzy równolegle z prowadzeniem działalności rolniczej podejmą dodatkową pracę na umowę-zlecenia, będą mogli być podwójnie ubezpieczeni. Taka osoba jako zleceniobiorca będzie musiała być obowiązkowo ubezpieczona w ZUS, i jako rolnik dobrowolnie w KRUS. Możliwość kontynuowania ubezpieczenia w KRUS ma dotyczyć tylko rolników i domowników, którzy z umowy-zlecenia osiągną przychód miesięczny nie większy niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2014 r. będzie to kwota nie wyższa niż 840 zł miesięcznie. Obecnie rolnik lub domownik, który realizuje umowę-zlecenia, nawet jeśli jest zawarta na krótki okres i opiewa na niewielką kwotę, nie może być ubezpieczony w KRUS, ale musi być w ZUS. W praktyce pojawił się problem rolników i domowników, którzy tracili prawo do ubezpieczenia w KRUS, ponieważ podjęli się wykonania nisko wynagradzanych umów-zlecenia, np. jako konserwatorzy, kierowcy wozów OSP, sołtysi pobierający podatek
rolny.

Nowe regulacje mają wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o policji oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych.

d3fn5ig

Projekt nowelizacji ustawy przewiduje utworzenie nowej, odrębnej jednostki organizacyjnej policji o zasięgu ogólnokrajowym - Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP). Jednostką będzie kierował komendant CBŚP, który będzie podlegał komendantowi głównemu policji.

Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, jako organ policji, będzie miał uprawnienia w zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych, dotyczących wnioskowania o zastosowanie kontroli operacyjnej. Uprawnienia te są tożsame z niektórymi uprawnieniami posiadanymi przez komendanta głównego i komendantów wojewódzkich policji. Chodzi np. o prawo do zarządzania kontrolowanego przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, kontrolowanego wręczania korzyści majątkowej, czy zarządzania przesyłki niejawnie nadzorowanej. Jako wyodrębniony podmiot w policji, komendant otrzyma status podmiotu uprawnionego do korzystania z informacji kryminalnych, gromadzonych przez Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych. Wyposażenie komendanta CBŚP w uprawnienia do przeprowadzania czynności operacyjno-rozpoznawczych usprawni przeprowadzanie akcji policyjnych wobec członków zorganizowanych grup przestępczych. Uprawnienia te będą nadal pozostawać pod kontrolą prokuratorsko-sądową. Komendant będzie także organem wykonawczym
postanowień prokuratorskich o podjęciu ochrony, zgodnie ze zmianą zaproponowaną w ustawie o świadku koronnym.

Komendant CBŚP będzie miał uprawnienia wykonawcze dotyczące zwalczania przestępczości zorganizowanej (obecnie należą do komendanta głównego KGP). Będzie mógł również występować do sądu z wnioskami o informacje dotyczące umów ubezpieczenia oraz informacje stanowiące tajemnicę bankową. Ma mieć możliwość występowania z wnioskami o udostępnienie informacji, dotyczących danych telekomunikacyjnych oraz danych osób korzystających z usług pocztowych.

Zaproponowano, aby komendanta CBŚP powoływał i odwoływał minister spraw wewnętrznych. W projekcie zawarto przepisy dotyczące uprawnień kadrowych komendanta CBŚP w stosunku do funkcjonariuszy tego biura, w tym przenoszenia i delegowania policjanta pełniącego służbę w CBŚP na obszarze całego kraju, w celu np. wzmocnienia poszczególnych komórek w przypadkach bardziej skomplikowanych i długofalowych spraw.

d3fn5ig

Jedną z istotnych zmian jest wyraźne doprecyzowanie, że do zadań policji należy fizyczne zwalczanie terroryzmu. Usankcjonuje to udział wyspecjalizowanych jednostek i komórek działających w ramach policji w systemie ochrony antyterrorystycznej Polski. Policja jest formacją, która posiada najbardziej rozbudowane i wyspecjalizowane siły przeznaczone do fizycznego zwalczania terroryzmu, działań minersko-pirotechnicznych, zatrzymań wysokiego ryzyka oraz wsparcia ochrony VIP. Chodzi o: Biuro Operacji Antyterrorystycznych KGP (posiada status specjalnej jednostki interwencyjnej UE), Samodzielne Pododdziały Antyterrorystyczne Policji oraz sekcje antyterrorystyczne komend wojewódzkich policji.

W celu poszukiwania osób zaginionych, zgodnie z projektem nowelizacji ustawy, policji będą przysługiwać uprawnienia do udostępniania i przetwarzania danych telekomunikacyjnych (telefonia komórkowa, internet) oraz danych osób korzystających z usług pocztowych.

Według projektu nowelizacji ustawy, komendant główny policji będzie prowadził zbiór danych DNA. Będą w nim gromadzone i przetwarzane informacje dotyczące osób zaginionych oraz dane osób, od których pobrano wymaz ze śluzówki policzków w celu identyfikacji osób zaginionych lub zwłok o nieustalonej tożsamości. Przyczyni się to do sprawniejszej weryfikacji i przeprowadzania sprawdzeń.


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych.

Zgodnie z projektem nowelizacji, każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać szerszy dostęp do informacji i danych o pojeździe, zgromadzonych w Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP), bez konieczności wykazania "uzasadnionego interesu" i składania wniosku. Dane te będzie można otrzymać za pośrednictwem internetu, bezpłatnie i natychmiast. Jedynie wybrane podmioty, np. organy ścigania, będą mogły uzyskać pełne dane o właścicielu lub posiadaczu pojazdu. Te informacje, jako dane osobowe, nie będą podlegały powszechnemu udostępnianiu.

Projekt nowelizacji ustawy umożliwi wprowadzenie dwóch e-usług dla obywateli: "Historia pojazdu" i "Bezpieczny autokar", które powinny wejść w życie w 2014 r. To pierwsze usługi z całego katalogu, nad którymi pracuje MSW z Centralnym Ośrodkiem Informatyki, w ramach projektu CEPiK2.0. Kolejne e-usługi będą wprowadzane systematycznie do 2016 r.

Pierwsza e-usługa, pod nazwą "Historia pojazdu", skierowana jest do zainteresowanych kupnem pojazdu używanego, zarejestrowanego w Polsce. Po podaniu: numeru VIN, daty pierwszej rejestracji i numeru rejestracyjnego - będzie można uzyskać informacje i dane o pojeździe, które pomogą w jego ocenie przed podjęciem decyzji o kupnie. Będą to m.in. marka, typ, model, rok produkcji, data pierwszej rejestracji w kraju, informacja o badaniach technicznych. Będzie można także sprawdzić, ilu było poprzednich właścicieli pojazdu, czy nie jest on zgłoszony jako kradziony lub wycofany z ruchu. Dostępne będą także dane techniczne: pojemność i moc silnika, średnie zużycie paliwa, emisja dwutlenku węgla, itp. Podana zostanie informacja o ważności ubezpieczenia OC.

W rezultacie e-usługa zmniejszy ryzyko, że kupiony pojazd będzie inny niż deklarowany przez sprzedającego. Nowe rozwiązanie stopniowo wymusi na sprzedających (komisach, dilerach, właścicielach) przekazywanie rzetelnych i wiarygodnych informacji o pojazdach, a w konsekwencji podawanie ich realnej wartości. W efekcie zwiększy się bezpieczeństwo i jakość obrotu autami używanymi, wzrośnie też konkurencja między podmiotami zajmującymi się ich obrotem na rynku wtórnym. Podobne rozwiązanie istnieje w wielu krajach Unii Europejskiej, np. w Wielkiej Brytanii, Szwecji i na Litwie.

Druga e-usługa, pod nazwą "Bezpieczny autokar", adresowana jest do podróżujących autobusami, a szczególnie do rodziców wysyłających dzieci na kolonie, obozy i wycieczki. Usługa ta umożliwi uzyskanie podstawowych danych technicznych o pojeździe (służącym do przewozu powyżej 9 osób z kierowcą) oraz informacji o ważnym badaniu technicznym i aktualnym ubezpieczeniu OC. Dostęp do nich będzie jeszcze łatwiejszy niż w przypadku samochodów używanych, bo trzeba będzie podać jedynie numer rejestracyjny autokaru. Takie informacje będzie można sprawdzić, np. na miejscu zbiórki wycieczki. Rozwiązanie to powinno znacząco poprawić bezpieczeństwo podróżnych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży.

Znowelizowana ustawa ma obowiązywać po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych.

Celem proponowanych zmian jest wdrożenie do polskiego prawa przepisów dyrektywy europejskiej 2011/95/UE w sprawie norm dotyczących kwalifikowania obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako beneficjentów ochrony międzynarodowej, jednolitego statusu uchodźców lub osób kwalifikujących się do otrzymania ochrony uzupełniającej oraz zakresu udzielanej ochrony.

Najważniejsze zmiany:

- Ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Zmieniono definicję "małoletniego bez opieki" przez wskazanie, że osoby dorosłe są za niego odpowiedzialne, zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce (dotychczas było "zgodnie z prawem lub zwyczajem"). Zapis o zapewnieniu ochrony przed prześladowaniem lub ryzykiem doznania poważnej krzywdy uzupełniono o sformułowanie, że uważa się ją za zapewnioną, kiedy jest skuteczna i trwała. Kolejny przepis sformułowano w taki sposób, aby z jego brzmienia wynikało, że wnioskujący, który nie posiada dowodów potrzebnych do nadania statusu uchodźcy, mógł przedstawić informacje niezbędne do ustalenia stanu faktycznego. W sytuacji, gdy status uchodźcy nadano małoletniemu bez opieki lub udzielono mu ochrony uzupełniającej, to szef Urzędu ds. Cudzoziemców będzie podejmował działania służące odnalezieniu krewnych małoletniego.

- Ustawa o pomocy społecznej

Katalog podmiotów, którym przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej, rozszerzono o członków rodzin beneficjentów ochrony międzynarodowej (status uchodźcy lub ochrona uzupełniająca), którzy uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy (udzielone w celu połączenia z rodziną).

- Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Osoby, które uzyskały w Polsce status uchodźcy lub udzielono im ochrony uzupełniającej, będą mogły skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, po spełnieniu dwóch warunków: zamieszkania w Polsce i kryterium dochodowego. Nie będzie konieczne posiadanie obywatelstwa polskiego.

- Prawo o szkolnictwie wyższym

Wprowadzono regulacje umożliwiające uzyskanie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia przez obywatela państwa trzeciego (spoza Unii Europejskiej) lub bezpaństwowca posiadającego status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, który nie dysponuje dyplomem ukończenia studiów.

- Ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Po zmianach także obywatele państw trzecich, objęci ochroną międzynarodową i członkowie ich rodzin, będą mogli skorzystać z procedury uznawania kwalifikacji, czyli zagranicznych dyplomów, świadectw, itp.

- Ustawa o cudzoziemcach

Dodano nową regulację dotyczącą zapewnienia prawa pobytu członkom rodzin beneficjentów ochrony międzynarodowej, którzy razem z nimi nielegalnie wjechali do Polski (lub nielegalnie w niej przebywali), a którzy nie złożyli wniosku o przyznanie statusu uchodźcy i nie zostali objęci takim wnioskiem. Wszystkie rozwiązania ustawowe powinny wejść w życie po 30 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości, przedłożony przez ministra finansów.

Jest to kolejna inicjatywa ustawodawcza rządu, poprawiająca warunki wykonywania działalności gospodarczej i ograniczająca bariery hamujące rozwój przedsiębiorczości. Proponowane przepisy upraszczają prowadzenie rachunkowości przez mikropodmioty.

Projekt nowelizacji ustawy wdraża do polskiego prawa przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE.

Zgodnie z nowymi przepisami, możliwe będzie sporządzanie znacznie skróconego sprawozdania finansowego przez jednostki typu mikro. Podmioty te będą uwzględniały w sprawozdaniu jedynie podstawowe informacje w bilansie oraz rachunku zysków i strat. Zniesiono również obowiązek sporządzania informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności, ale pod warunkiem, że niektóre dane będą ujawnione w informacjach dołączonych do bilansu. Zakres danych, które powinny być ujawnione w informacjach uzupełniających do bilansu, takich np. jak: kwoty wszelkich zobowiązań finansowych, w tym gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, został określony w załączniku 4 do ustawy.

Jednostkami typu mikro są: spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjne (w tym również spółki przez nie tworzone), które w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym rok obrotowy, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących pułapów:

- 1 500 000 zł - koniec roku obrotowego,

- 3 000 000 zł - przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

- 10 osób - średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty.

W stosunku do brzmienia ww. dyrektywy, katalog podmiotów rozszerzono o inne mikropodmioty, w tym m.in.:

- stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, społeczno-zawodowe organizacje rolników, organizacje samorządu zawodowego jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej,

- osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie - jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły nie mniej niż równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro i nie więcej niż 2 000 000 euro,

- osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, które mogą stosować zasady rachunkowości od początku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro.

Rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do prowadzenia uproszczonej księgowości jest dużym ułatwieniem, ponieważ - zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami - ww. podmioty po przekroczeniu limitu 1 200 000 muszą prowadzić tzw. pełną księgowość.

Jednocześnie do projektu ustawy przeniesiono przepisy rozporządzenia ministra finansów z 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi i nieprowadzących działalności gospodarczej.


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury i rozwoju.

Regulacja ma charakter porządkujący i przede wszystkim likwiduje zbędne organy opiniodawczo-doradcze: Radę ds. Autostrad (działającą przy ministrze do spraw transportu) i Państwową Radę Nieruchomości (działającą przy ministrze do spraw budownictwa).

W ustawie o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym przewidziano uchylenie rozdziału dotyczącego funkcjonowania Rady ds. Autostrad. Większość zadań wykonywanych przez Radę stała się nieaktualna (w wyniku zmiany przepisów w ostatnich latach), a w szczególności dotyczących opiniowania: projektów wniosków o ustalenie lokalizacji, kryteriów oceny dokumentacji wstępnej i ofert w postępowaniu przetargowym oraz wyników kwalifikacji wstępnej.

W ustawie o gospodarce nieruchomościami założono uchylenie regulacji dotyczących funkcjonowania Państwowej Rady Nieruchomości. Uchylone mają być także przepisy dotyczące powoływania i odwoływania przewodniczącego i członków Rady oraz ustalania jej regulaminu. Ostatnie posiedzenie Rady odbyło w 2009 r. Przerwa w jej funkcjonowaniu nie miała jednak negatywnego wpływu na decyzje podejmowane przez ministra w sprawach dotyczących gospodarki nieruchomościami. Oznacza to, że Rada nie jest niezbędna. Jej doradztwo miało charakter ogólny, natomiast minister rozstrzyga wiele kwestii szczegółowych z różnych obszarów rynku nieruchomości. Zmiana przepisów umożliwi uelastycznienie procesu pozyskiwania przez ministra opinii dotyczących gospodarowania nieruchomościami.

Ponadto, zaproponowano zmiany w ustawach: o transporcie drogowym (uporządkowano kwestie przekazywania opłat) oraz o ochronie przyrody (zlikwidowano delegację ustawową dla ministra do spraw transportu do wydania rozporządzenia dotyczącego zakładania zadrzewień).

Nowe przepisy mają obowiązywać od 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Rada Ministrów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program budowy dróg krajowych na lata 2011-2015", przedłożoną przez ministra infrastruktury i rozwoju.

Program został przyjęty przez rząd w styczniu 2011 r. Zawiera wykaz priorytetowych zadań drogowych. Kolejna zmiana programu dotyczy znowelizowania załącznika nr 5: lista inwestycji realizowanych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020, dla których postępowania przetargowe na wybór wykonawców robót są uruchomiane od 2013 r.

Do tej listy dołączono kolejne inwestycje:

- A1 odcinek Pyrzowice - koniec Obwodnicy Częstochowy (budowa 2014-2017, koszt 2 997 mln zł);

- S3 Legnica - Bolków (budowa 2015-2018, koszt 1 127 mln zł);

- S5 Wrocław - Bydgoszcz, odcinek Białe Błota - Mielno, Wronczyn - Radomicko (budowa 2014-2017, koszt 3 556 mln zł);

- S5 Nowe Marzy - Bydgoszcz (budowa 2016-2018, koszt 2 939 mln zł);

- S7 Warszawa - Gdańsk, odcinek koniec południowej obwodnicy Gdańska - początek obwodnicy Elbląga, Napierki - Płońsk (budowa 2014-2017, koszt 5 550 mln zł);

- S8 Radziejowice - Białystok, koniec obwodnicy Wyszkowa - Zambrów (bez obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej) - (budowa 2014-2017, koszt 1 762 mln zł);

- S19 Lublin - Rzeszów, odcinek koniec obwodnicy Lublina - Sokołów Małopolski Północ (budowa 2014-2017, koszt 5 423 mln zł);

- S61 obwodnica Augustowa - granica państwa (budowa 2015-2020, koszt 1 700 mln zł).

Dodanie kolejnych inwestycji do listy w załącznika nr 5 oznacza uzupełnienie brakujących odcinków dróg ekspresowych i autostrad, tak aby powstały połączenia między największymi ośrodkami gospodarczymi w kraju. Włączone inwestycje to tylko część zadań planowanych do realizacji w perspektywie 2014-2020.

Wszystkie zadania drogowe, których realizacja nastąpi w nowym okresie programowania UE, zostaną ujęte w nowym kompleksowym programie drogowym po przyjęciu "Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)". Znowelizowanie załącznika nr 5 będzie stanowiło podstawę prawną do wszczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawców robót w 2014 r.

Na realizację wszystkich zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 5 konieczne będzie zabezpieczenie 62,80 mld zł, w tym 25 mld zł na dodane zadania. Środki pochodzić będą z Krajowego Funduszu Drogowego oraz refundacji z budżetu UE.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Rada Ministrów zajęła stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk nr 1996), przedłożone przez ministra sprawiedliwości.

Rząd zasadniczo popiera poselską propozycję likwidacji stażu referendarskiego odbywanego w ramach aplikacji sędziowskiej i rekomenduje prowadzenie dalszych prac legislacyjnych nad projektem.

Zdaniem rządu, utrzymanie stażu na stanowisku referendarza sądowego - stanowiącego obligatoryjny element aplikacji sędziowskiej - byłoby kosztowne dla budżetu państwa. Poza tym, obowiązek zatrudnienia wszystkich aplikantów aplikacji sędziowskiej, prowadzonej przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, na stanowiskach referendarza sądowego mógłby okazać się nieadekwatny do przyszłych potrzeb kadrowych wymiaru sprawiedliwości.

Rząd zgadza się też z zachowaniem przepisu dotyczącego obowiązku podjęcia przez absolwentów aplikacji sędziowskiej zatrudnienia na określonych stanowiskach w sądownictwie lub prokuraturze, pod rygorem zwrotu pobranego stypendium, mimo braku zagwarantowania dostępności tych stanowisk. Osoby, które ukończą aplikację sędziowską będą mogły ubiegać się o wolne stanowiska referendarzy sądowych i asystentów sędziów w całym kraju. Obowiązek zwrotu stypendium powstanie wówczas, kiedy w okresie trzech lat od ukończenia aplikacji nie podejmą zatrudnienia na tych stanowiskach. Ponadto, dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, będzie mógł umorzyć w całości lub części należność z tytułu zwrotu stypendium.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ aja/

d3fn5ig
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3fn5ig