Trwa ładowanie...
d1jawll

CIR: stan realizacji zadań z expose premiera Donalda Tuska (komunikat)

...

Share
d1jawll

27.01. Warszawa - CIR informuje:

Stan realizacji najważniejszych zadań z expose premiera Donalda Tuska na dzień 27 stycznia 2012 r.

FINANSE PUBLICZNE

Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz innych ustaw (planowane przyjęcie przez rząd - I kwartał 2012 r., trwają uzgodnienia międzyresortowe oraz konsultacje ze strona samorządową). Zaproponowane rozwiązania umożliwiają m.in. ograniczenie przyrostu długu i deficytu jednostek samorządu terytorialnego oraz stworzą warunki dla wprowadzenia reguły fiskalnej dla całego sektora finansów publicznych.

d1jawll

SYSTEM EMERYTALNY

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (przyjęcie przez rząd - I kwartał 2012 r., trwa przygotowanie projektu). Regulacja dotyczy reformy systemu emerytalnego i zawiera rozwiązania zapewniające zarówno bezpieczeństwo tego systemu (zmiany demograficzne), jak i bezpieczeństwo finansów publicznych (ograniczenie narastania długu publicznego). Od 2013 r. ma być stopniowo zrównywany i podwyższany wiek przechodzenia na emeryturę kobiet i mężczyzn - docelowo będziemy pracować do 67. roku życia.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (prezydent podpisał ustawę i skierował ją w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego, waloryzacja rent i emerytur nastąpi 1 marca 2012 r.). Wprowadzenie nowych zasad waloryzacji emerytur i rent pomoże zmniejszyć różnice w wysokości tych świadczeń. Chodzi o waloryzację kwotową, która będzie korzystna dla uboższych emerytów i rencistów.

Projekt ustawy emerytalnej służb mundurowych (planowane przyjęcie przez rząd - I kwartał 2012 r., trwają uzgodnienia międzyresortowe). Zgodnie z intencją rządu, nowy model zabezpieczenia emerytalnego dla służb mundurowych zakłada wydłużenie okresu pracy niezbędnego do nabycia uprawnień emerytalnych oraz określenie wieku uprawniającego do świadczenia emerytalnego.

d1jawll

SYSTEM PODATKOWY

Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (rozwiązania uszczelniające pobór tzw. "podatku Belki" będą obowiązywać od kwietnia 2012 r.). Ustawa okołobudżetowa zawiera rozwiązania uniemożliwiające omijanie podatku od dochodów kapitałowych przy lokatach bankowych. Chodzi o tzw. dzienne lokaty przy "podatku Belki".

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (planowane przyjęcie przez rząd - I kwartał 2012 r., trwa przygotowanie projektu). Przewidziano: - likwidację ulgi na Internet; - zmiany w stosowaniu odpisu 50 proc. kosztów uzyskania przychodów (taki odpis będzie możliwy przy przychodach w wysokości 85 tys. zł rocznie); - zmiany w ulgach na dzieci w celu wsparcia rodzin o najniższych dochodach, a także posiadających troje i więcej dzieci: a) dla rodzin wychowujących jedno dziecko, których dochód roczny nie przekroczy 85 tys. zł ulga pozostaje bez zmian; b) rodzinom wychowującym jedno dziecko, których dochód roczny przekracza 85 tys. zł ulga nie będzie przysługiwała; c) w przypadku rodzin wychowujących dwoje dzieci - bez względu na osiągnięty dochód - ulga pozostanie bez zmian; d) w rodzinie z trójką dzieci i więcej - bez względu na osiągnięty dochód - ulga będzie przysługiwać na wszystkie dzieci, ale na trzecie i każde kolejne zostanie podwyższona o 50 proc.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (planowane przyjęcie przez rząd - I kwartał 2012 r., trwają uzgodnienia międzyresortowe). Zaproponowane zmiany służą realizacji zasady sprawiedliwości i solidarności społecznej. Ograniczona zostanie liczba osób uprawnionych do otrzymania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Tzw. becikowe będzie trafiać do rodzin uzyskujących roczne dochody poniżej 85 tys. zł.

d1jawll

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ustawy o podatku rolnym (planowane przyjęcie przez rząd - I kwartał 2012 r., trwa przygotowanie projektu). Zakłada się objęcie podatkiem dochodowym dochodów uzyskiwanych z działalności rolniczej. Proponowane rozwiązania to m.in.: modyfikacja podatku rolnego wynikająca z wprowadzenia podatku dochodowego; zniesienie ceny żyta jako podstawy do ustalania stawki podatku rolnego i wprowadzenie stawki kwotowej, waloryzowanej każdego roku wskaźnikiem inflacji; ograniczenie zwolnień i ulg w związku z objęciem dochodów z działalności rolniczej podatkiem dochodowym.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA

Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (wejście w życie - 2 lutego 2012 r.) Składka rentowa po stronie pracodawcy zostanie podwyższona o 2 punkty procentowe. Takie rozwiązanie poprawi sytuację sektora finansów publicznych, ograniczając narastanie długu publicznego.

Ustawa o składkach na ubezpieczenie zdrowotne w 2012 r. rolników nieprowadzących działalności w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej i ich domowników oraz o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (wejście w życie 1 lutego 2012 r.). Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, wprowadzona zostanie składka zdrowotna dla rolników. Zasady jej opłacania będą następujące: - za rolników posiadających mniej niż 6 ha - składkę będzie pokrywał budżet państwa; - rolnicy posiadający gospodarstwa od 6 do 15 ha - zapłacą składkę w wysokości 18 zł; - rolnicy mający gospodarstwa powyżej 15 ha - zapłacą składkę w wysokości 36 zł.

d1jawll

BOGACTWA NATURALNE

Projekt ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin (trwają prace w Sejmie). Zgodnie z zapowiedzią premiera, nowe przepisy mają zapewnić państwu udział w zyskach wynikających z eksploatacji niektórych surowców naturalnych należących do państwa (podatek od miedzi i srebra).

Założenia do projektu ustawy o podatku od wydobycia węglowodorów (planowane przyjęcie przez rząd I kwartał 2012 r., trwa przygotowanie projektu). Nowe przepisy mają zapewnić państwu odpowiedni udział w rencie surowcowej. Dotyczy to korzyści wynikających z eksploatacji gazu łupkowego.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

d1jawll

Założenia do projektu ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (planowane przyjęcie przez rząd II kwartał 2012 r., trwa przygotowanie projektu). Zaproponowane rozwiązania kontynuują działania ograniczające obciążenia administracyjne i obowiązki informacyjne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej oraz zmniejszają koszty wykonywania tej działalności ponoszone przez przedsiębiorców.

Założenia do projektu nowej ustawy Prawo budowlane (przewidywany termin przekazania projektu do uzgodnień międzyresortowych - II kwartał 2012 r.). W dokumencie będą uwzględnione rozwiązania, które usprawnią przebieg procesu budowlanego. Nowe regulacje m.in. określą generalne zasady budowy obiektu budowlanego, wprowadzą przyjazne inwestorom procedury sytuowania obiektów budowlanych, uproszczą procedury administracyjne poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych.

SĄDOWNICTWO

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz Kodeks karny skarbowy (planowane przyjęcie przez rząd II kwartał 2012 r., trwa przygotowanie projektu). Przygotowane zmiany mają związek z zapowiedzianym przez premiera przyspieszeniem postępowań sądowych o jedną trzecią. Dopuszczenie referendarzy sądowych do wykonywania czynności procesowych (w sprawach karnych, karnych skarbowych i w sprawach o wykroczenia) powinno skrócić i usprawnić postępowania.

d1jawll

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw (planowane przyjęcie przez rząd I kwartał 2012 r., trwa przygotowanie projektu). Zmiany mają skrócić postępowanie sądowe o jedną trzecią. Chodzi m.in. o: prawo oskarżonego do uczestniczenia w rozprawie (do tej pory był to jego obowiązek); dopuszczenie do wykonywania czynności w postępowaniu karnym referendarzy sądowych; ograniczenie możliwości zwrotu sprawy do prokuratury; wprowadzenie nowego rodzaju zabezpieczenia majątkowego (zabezpieczenie środków finansowych na karcie płatniczej).

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sadów powszechnych i ustawy o prokuraturze (planowane przyjęcie przez rząd I kwartał 2012 r., trwa przygotowanie projektu). Dokument ma związek z zapowiedzianym przez premiera przeglądem uprawnień wynikających z przechodzenia w stan spoczynku prokuratorów i sędziów. Zmiany będą dotyczyć m.in. wieku przechodzenia w stan spoczynku oraz stażu pracy uprawniającego do przechodzenia w stan spoczynku.

POZOSTAŁE

Założenia do projektu ustawy o uchyleniu lub zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (planowane przyjęcie przez rząd II kwartał 2012 r., trwa przygotowanie projektu). Proponuje się rozszerzenie dostępu do tzw. zawodów regulowanych (wymagających określonych kwalifikacji przewidzianych w przepisach prawa).

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw (planowane przyjęcie przez rząd I kwartał 2012 r., trwają uzgodnienia międzyresortowe). Zaproponowane będzie wprowadzenie do polskiego prawa instytucji tzw. opłaty ostrożnościowej, jako sposobu pozyskiwania dodatkowych, pozabudżetowych środków na finansowanie działań nakierowanych na utrzymanie stabilności sektora bankowego. Oznacza to, że niektóre instytucje finansowe będą zobowiązane do wpłacania opłaty ostrożnościowej do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG). Środki te będą ewidencjonowane na specjalnym funduszu - Funduszu Stabilizacyjnym. Opłata byłaby wnoszona dwa razy w roku. Wysokość opłaty będzie corocznie określać Rada BFG.

Pakiet projektów ustaw dotyczących e-administracji: założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, założenia do projektu ustawy o otwarciu zasobów publicznych, założenia do projektu o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji terenowych organów administracji rządowej (planowane przyjęcie przez rząd I kwartał 2012 r., trwa przygotowanie projektów). Przygotowywane w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji projekty aktów prawnych będą realizować zapowiedzianą przez premiera Tuska ideę usprawniania pracy administracji przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technik informatycznych, przyczyniając się do bardziej powszechnego korzystania przez obywateli z różnego rodzaju zasobów, w tym zasobów edukacyjnych, kulturowych i naukowych.

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i innych ustaw (planowane przyjęcie przez rząd - I kwartał 2012 r., trwa przygotowanie projektu). Zmiany mają usprawnić procedurę rejestracji przedsiębiorców w KRS. Przewiduje się ograniczenie wymogów formalnych związanych z rozpoczynaniem działalności gospodarczej oraz rezygnację z wymogu składania wielu formularzy i zaświadczeń, w tym m.in. automatyczne nadawanie NIP-u i REGON-u po wpisie do rejestru.

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (planowane przyjęcie przez rząd II kwartał 2012 r., trwa przygotowanie projektu). Wprowadzenie elektronicznego protokołu rozprawy w sprawach o wykroczenia (w postaci elektronicznego zapisu dźwięku).

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (trwają wstępne prace co do kierunków zmian). Chodzi o umożliwienie większej liczbie konsumentów skorzystanie z upadłości konsumenckiej. Obowiązujące przepisy były zbyt rygorystyczne. Poszerzone będą przesłanki pozwalające ogłosić upadłość konsumencką.

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (przewiduje się, że w I kwartale 2012 r. projekt zostanie przedłożony do rozpatrzenia stałemu Komitetowi Rady Ministrów). Założono ułatwienia dla obywateli m.in. przez ustawowe zagwarantowanie powszechnego, bezpłatnego dostępu do przeglądania księgi wieczystej za pośrednictwem Internetu i elektroniczne uzyskiwanie odpisów z ksiąg wieczystych.

Propozycja reformy zasad nabywania uprawnień do emerytur (trwa przygotowanie projektu). Chodzi o zmiany w systemie emerytur górniczych. Przywileje będą przysługiwać wyłącznie pracującym bezpośrednio przy wydobyciu.

Wydanie rozporządzeń umożliwiających wypłatę żołnierzom i policjantom 300 zł podwyżki od 1 lipca 2012 r. (trwa przygotowanie projektów).

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść. (PAP)

kom/ stav/

d1jawll
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1jawll
d1jawll