Trwa ładowanie...
d3m1rcw
d3m1rcw
espi

COGNOR S.A. - Raport kwartalny Q 1/2012

COGNOR S.A. - Raport kwartalny Q 1/2012
Share
d3m1rcw

| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | | |
| | Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 2 537 | 0 | 608 | 0 | |
| | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -1 745 | 1 561 | -418 | 393 | |
| | Zysk (strata) brutto | -8 562 | 1 561 | -2 051 | 393 | |
| | Zysk (strata) netto | -6 957 | 1 076 | -1 666 | 271 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 490 | -1 761 | 596 | -443 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -25 531 | -11 | -6 115 | -3 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 25 367 | 1 557 | 6 076 | 392 | |
| | Przepływy pieniężne netto, razem | 2 326 | -215 | 557 | -54 | |
| | Aktywa, razem | 623 044 | 597 489 | 149 713 | 135 276 | |
| | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 237 587 | 205 075 | 57 090 | 46 431 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 9 | 9 | 2 | 2 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 237 578 | 205 066 | 57 088 | 46 429 | |
| | Kapitał własny | 385 457 | 392 414 | 92 622 | 88 846 | |
| | Kapitał zakładowy | 132 444 | 132 444 | 31 825 | 29 986 | |
| | Liczba akcji (w tys. zł.) | 66222 | 66222 | | | |
| | Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) | -0,11 | 0,02 | -0,03 | 0,01 | |
| | Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) | -0,11 | 0,02 | -0,03 | 0,01 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) | 5,82 | 5,93 | 1,40 | 1,34 | |
| | Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) | 5,82 | 5,93 | 1,40 | 1,34 | |
| | Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO) | - | - | - | - | |
| | Dane porównawcze dla pozycji bilansowych prezentowane są na dzień 31.12.2011 natomiast dla pozycji dotyczących rachunku wyników i sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2011 do 31.03.2011* na 31.03.2012 jak i na 31.12.2011 liczba akcji użyta do wyliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję wynosiła 66 222 tys. sztukWybrane dane finansowe przeliczono na walutę euro w następujący sposób:Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na euro wg średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na 31.03.2012 r. 4,1616 zł/euro oraz dla danych porównawczych, obowiązującego na 31.12.2011 r. 4,4168 zł/euro.Poszczególne pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień kalendarzowy poszczególnych miesięcy, który wyniósł odpowiednio 4,1750 zł/euro (3 miesiące 2012 r.) i 3,9742 zł/euro (3 miesiące 2011
r.). | | | | | |
| | Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 13 z dnia 2012-06-12 o treści:
Zarząd COGNOR SA z siedzibą w Poraju ("Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości korektę jednostkowego raportu kwartalnego za 1 kwartał 2012 roku przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 15 maja 2012 roku.W opublikowanym jednostkowym raporcie kwartalnym nie ujęto informacji wymaganych przez Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim opisanych w § 87 ust. 7 pkt 4 – 11.Mając powyższe na względzie Emitent przekazuje korektę jednostkowego raportu za 1 kwartał 2012 roku z uzupełnionymi informacjami.
Plik Opis
COGNOR - sprawozdanie jednostkowe 31-03-2012.pdf COGNOR S.A. - sprawozdanie jednostkowe 31.03.2012

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TRUE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 1 / 2012
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 1 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-03-31
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2012-05-15
COGNOR S.A.
(pełna nazwa emitenta)
COGNOR S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
42-360 Poraj
(kod pocztowy) (miejscowość)
Zielona 26
(ulica) (numer)
(034) 316 01 10 (034) 316 01 11
(telefon) (fax)
cognor@cognor.pl www.cognor.pl
(e-mail) (www)
584-030-43-83 190028940
(NIP) (REGON)
d3m1rcw

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-12 Przemysław Sztuczkowski Prezes Zarządu
2012-06-12 Przemysław Grzesiak Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3m1rcw

Podziel się opinią

Share
d3m1rcw
d3m1rcw