Trwa ładowanie...
d2xxqj7

COLIAN SA - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

COLIAN SA - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d2xxqj7
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 807 767 634 424 191 823 152 009
Koszt własny sprzedaży 544 666 426 843 129 344 102 272
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 22 065 4 468 5 240 1 071
Zysk (strata) brutto 18 196 8 449 4 321 2 024
Zysk (strata) netto podmiotu dominującego 27 434 46 427 6 515 11 124
Aktywa razem 1 129 527 821 759 272 359 201 008
Zobowiązania razem 361 346 181 768 87 130 44 462
w tym zobowiązania krótkoterminowe 256 973 143 564 61 963 35 117
Kapitał własny 768 181 639 991 185 229 156 546
Kapitał zakładowy 22 930 22 930 5 529 5 609
Średnioważona liczba akcji w okresie* 134 648 418 138 376 627 134 648 418 138 376 627
Liczba akcji na dzień bilansowy 134 501 128* 136 566 792** 134 501 128* 136 566 792**
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 5,71 4,69 1,38 1,15
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,20 0,34 0,05 0,08
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 99 349 79 564 23 593 19 064
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -276 306 -33 211 -65 615 -7 957
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 191 995 -60 612 45 594 -14 523
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu Colian S A do Akcjonariuszy.pdf List Prezesa Zarządu
Skonsolidowany raport finansowy Grupy Kapitałowej Colian S A za 2013 rok.pdf Sprawozdanie skonsolidowane
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Colian S A za 2013 rok.pdf Sprawozdanie jednostkowe
Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Colian SA za 2013.pdf Sprawozadnie Zarządu GK Colian SA
Sprawozdanie Zarządu z działalności Colian S A za rok 2013.pdf Sprawozdanie Zarządu Colian SA
Opinia i raport Colian SA 2013.pdf Opinia biegłego Colian SA
Opinia i raport GK Colian 2013_ost.pdf Opinia biegłego GK Colian SA

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2xxqj7

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | COLIAN Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | COLIAN SA | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 62-860 | | Opatówek | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Zdrojowa | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 62 590 33 14 | | 62 590 33 29 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | dzial.prawny@colian.pl | | colian.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 554-030-91-46 | | 090205344 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Jan Kolański Prezes Zarządu
2014-03-21 Marcin Szuława Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2xxqj7

Podziel się opinią

Share
d2xxqj7
d2xxqj7