Trwa ładowanie...
dw3whbd
dw3whbd
espi

COMPLEX S.A. - Zawarcie umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A. oraz rozwiązanie umowy z Raiffeis...

COMPLEX S.A. - Zawarcie umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A. oraz rozwiązanie umowy z Raiffeisen Bank Polska S.A. (24/2011)
Share
dw3whbd

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | COMPLEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A. oraz rozwiązanie umowy z Raiffeisen Bank Polska S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd COMPLEX S.A. informuje, że w dniu 20 lipca 2011 roku zawarł Umowę Wieloproduktową z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, Centrum Bankowości Korporacyjnej w Łodzi, ul. Kopcińskiego 73/75 (dalej: Bank). Przedmiotem Umowy jest udzielenie Limitu kredytowego w wysokości 15.000.000,00 zł. Limit kredytowy został udzielony na okres do dnia 19 lipca 2012 roku z przeznaczeniem na : - 12.800.000,00 zł spłatę kredytu przyznanego przez Raiffeisen Bank Polska S.A. na podstawie umowy o limit wierzytelności nr CDR/L/6663/01 z dnia 31 marca 2001 roku, - 2.200.000,00 zł finansowanie bieżącej działalności operacyjnej Emitenta. Zabezpieczeniem spłaty Limitu kredytowego są: a) hipoteka łączna umowna do kwoty 15.000.000,00 zł na nieruchomości położonej w Gnieźnie przy Placu 21 Stycznia, będącej własnością International Bussines Services Polska sp. z o.o. (IBS sp. z o.o.), objętej księgami wieczystymi KW nr PO1G/00029876/5 i KW nr PO1G/00000597/6 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie, wraz z cesją praw z
polisy ubezpieczeniowej, b) hipoteka łączna umowna do kwoty 15.000.000,00 zł na przysługującym COMPLEX prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków, położonej w Łodzi przy Al. J. Piłsudskiego 143, objętej księgą wieczystą KW nr LD1M/00088552/8 oraz na 20028/330000 części udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej objętej KW nr LD1M/00088551/1 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Łodzi, c) hipoteka łączna umowna do kwoty 15.000.000,00 zł na przysługującym COMPLEX prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności znajdującego się na niej budynku, położonej w miejscowości Niewiadów-Mącznik, objętej księgą wieczystą KW nr PT1T/00062438/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, d) hipoteka łączna umowna do kwoty 22.500.00,00 zł na przysługującym COMPLEX prawie użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności znajdujących się
na niej budynków, położonej w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego, objętej księgami wieczystymi KW nr LD1M/00104514/9, LD1M/00119673/9, LD1M/00144280/1, LD1M/00142892/0, LD1M/00163511/9, LD1M/00146225/2, LD1M/00124204/9, LD1M/00162783/9 oraz ? udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej objętej KW nr LD1M/00167417/8 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Łodzi, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, e) poręczenia wg prawa cywilnego udzielonego przez IBS Polska sp. z o.o., COMPLEX Logistic sp. z o.o., Premium Technik Polska sp. z o.o. (podmioty zależne od Emitenta), f) cesji wierzytelności (z monitoringiem, niepotwierdzona) przysługujących COMPLEX od kontrahentów zagranicznych, przy czym minimalny stan scedowanych należności to 4.000.000,00 zł, g) pełnomocnictwa do dysponowania środkami zgromadzonymi na wszystkich obecnych i przyszłych rachunkach otwartych i prowadzonych przez Bank na rzecz COMPLEX oraz na rzecz spółek wymienionych w pkt. e) a także na rzecz spółek przystępujących do długu.
Umowa kredytowa nie zawiera innych specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów oraz postanowień dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10% wartości tej umowy lub wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 tys. euro. Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi wartość udzielonego Limitu kredytowego przekraczająca 10% kapitałów własnych COMPLEX S.A. Jednocześnie Zarząd COMPLEX S.A. informuje, że w dniu 20 lipca 2011 roku wystąpił o rozwiązanie za porozumieniem stron Umowy o Limit Wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie nr CDR/L/6663/01 z dnia 31 marca 2001 roku ze skutkiem na dzień 28 lipca 2011 roku. Przedmiotem Umowy był kredyt rewolwingowy, akredytywa, gwarancje oraz faktoring do wysokości przyznanego Limitu Wierzytelności. Przyczyną rozwiązania umowy było podpisanie umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A. przyznającej wyższy limit kredytowy oraz korzystniejsze warunki finansowe. Rozwiązanie umowy nie spowoduje
skutków finansowych dla Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

COMPLEX SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
COMPLEX S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
92-332 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Edwarda Śmigłego Rydza 20
(ulica) (numer)
042 6777777 042 6777841
(telefon) (fax)
sekretariat@cx.pl www.complexmetal.com
(e-mail) (www)
7282610226 100180654
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-21 Radosław Łodziato Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dw3whbd

Podziel się opinią

Share
dw3whbd
dw3whbd