Trwa ładowanie...
d15g890

CYFROWY POLSAT S.A. - Zawiadomienie o zamiarze połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warsza ...

CYFROWY POLSAT S.A. - Zawiadomienie o zamiarze połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Redefine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (21/2015)

Share
d15g890

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-14 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | CYFROWY POLSAT S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zamiarze połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Redefine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. (?Spółka?, ?Cyfrowy Polsat? lub ?Spółka Przejmująca?) , działając na podstawie art. 504 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych (?KSH?), zawiadamia akcjonariuszy Cyfrowy Polsat o planowanym połączeniu Cyfrowego Polsatu oraz Redefine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000287684 (?Redefine? lub ?Spółka przejmowana?), w której Cyfrowy Polsat S.A. posiada 100% akcji w kapitale zakładowym. Połączenie nastąpi poprzez: (i) przeniesienie na Spółkę Przejmującą ? jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej ? całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, oraz (ii) rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji, zgodnie z postanowieniami art. 492 §1 pkt 1) KSH. W wyniku połączenia, Cyfrowy Polsat ? zgodnie z postanowieniem
art. 494 §1 KSH ? wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Redefine. Zważywszy, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca, zgodnie z art. 515 § 1 KSH połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w Planie Połączenia uzgodnionym w dniu 14 kwietnia 2015 roku i udostępnionym bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółek Przejmującej i Przejmowanej zgodnie z art. 500 § 2? KSH. Jednocześnie Zarząd Cyfrowego Polsatu informuje, iż następujące dokumenty: 1. Plan Połączenia, 2. Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (jeżeli opinia lub raport były sporządzane), 3. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu spółek, 4. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu spółek, 5.
Ustalenie majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 marca 2015 roku, 6. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 marca 2015 roku, (?Dokumenty Połączeniowe?) będą dostępne do wglądu akcjonariuszy Cyfrowego Polsatu począwszy od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia, to jest od 14 kwietnia 2015 roku do dnia podjęcia uchwały w sprawie połączenia. Na podstawie art. 499 § 4 KSH, z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest spółką publiczną i zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, nie zostało sporządzone oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej. Dokumenty Połączeniowe będą dostępne do wglądu w siedzibie Cyfrowy Polsat, przy ul. Łubinowej 4A w Warszawie, w budynku B1 pokój 123, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00. Akcjonariusze Cyfrowy
Polsat mogą żądać udostępnienia im bezpłatnie w siedzibie Cyfrowy Polsat odpisów Dokumentów Połączeniowych. Niniejsze zawiadomienie jest zawiadomieniem pierwszym. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Notice of intention to merge Cyfrowy Polsat S.A. seated in Warsaw and Redefine Sp. z o.o. seated in Warsaw The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (the “Company”, “Cyfrowy Polsat” or the “Taking-over Company”), in accordance with article 504 § 1 and § 2 of the Polish Commercial Companies Code (the “CCC”), informs the Shareholders of Cyfrowy Polsat on the planned merger of Cyfrowy Polsat and Redefine Sp. z o.o. seated in Warsaw, address: 61A Stanów Zjednoczonych Ave., 04-028 Warsaw, Poland, registered in the entrepreneurs register kept by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XIII Business Division of the National Court Register, under the number KRS 0000287684 (“Redefine” or the “Acquired Company”), in which Cyfrowy Polsat S.A. holds 100% of share capital. The merger will be effected by: (i) transferring to the Taking-over Company - as the sole shareholder of the Acquired Company - all the assets of the Acquired Company by the way of universal succession, and (ii)
termination of the Acquired Company without liquidation, in accordance with article 492 §1 item 1) of the CCC. As a result of the merger, Cyfrowy Polsat - in accordance with article 494 §1 of the CCC will assume all rights and obligations of Redefine, effective on the date of the merger. Given that the Taking-over Company holds all the shares of the Acquired Company, and according to article 515 §1 of the CCC, the merger will be effected without increasing the share capital of the Taking-over Company. The detailed terms of the merger are specified in the Merger Plan prepared on April 14, 2015 and made publicly available, free of charge, on the website of the Taking-over Company, in accordance with article 500 § 2(1) of the CCC. The Management Board of Cyfrowy Polsat also informs, that the following documents: • Merger Plan, • Financial Statements and Management Board's Reports on Activities of the merging companies for the last three financial years, together with opinion of the independent auditor and
report supplementing the auditor's opinion (if opinion or report was issued), • Draft resolution of the General Meeting of the Taking-over Company concerning the merger, • Draft resolution of the Shareholders Meeting of the Acquired Company concerning the merger, • Valuation of assets and liabilities of the Acquired Company as at March 1, 2015, • Statement containing information on the accounting condition of the Acquired Company as at March 1, 2015, (the “Merger Documents”) will be available for inspection for Cyfrowy Polsat shareholders from the date of publication of this announcement, that is April 14, 2015, until the date of adoption of the resolution regarding the merger. Pursuant to article 499 § 4 of the CCC, with regard to the fact that the Taking-over Company is a public listed company and in line with the regulations on public offering and conditions for introducing financial instruments to organized trading system and on public companies, it publishes and presents to shareholders semi-annual
financial reports, no declaration has been drafted that would include information on the book value of the Taking-over Company. The Merger Documents will be available in the head office of Cyfrowy Polsat, at 4A Lubinowa Street in Warsaw, building B1 room 123, from Monday to Friday from 9.00 a.m. to 4.00 p.m. Cyfrowy Polsat Shareholders may request copies of the Merger Documents free of charge at the head office of Cyfrowy Polsat. This notice is the first notice. | | |
| | | | |

d15g890

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CYFROWY POLSAT S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 03-878 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Łubinowa | | 4a | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 796-18-10-732 | | 670925160 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-14 Tomasz Gillner-Gorywoda Prezes Zarządu Tomasz Gillner-Gorywoda

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d15g890

Podziel się opinią

Share
d15g890
d15g890