Trwa ładowanie...
d1jy32m

CZERWONA TOREBKA S.A. - Spełnienie się warunków dotyczących umowy znaczącej. (7/2015)

CZERWONA TOREBKA S.A. - Spełnienie się warunków dotyczących umowy znaczącej. (7/2015)

Share
d1jy32m

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | CZERWONA TOREBKA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Spełnienie się warunków dotyczących umowy znaczącej. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki ?Czerwona Torebka? S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej ?Spółka?, ?Emitent?), informuje, że według stanu na dzień sporządzania niniejszego raportu bieżącego spełnione zostały następujące warunki zawieszające wskazane w przedwstępnej umowie sprzedaży 100 % akcji w kapitale zakładowym ?Małpka? S.A. (dalej ?Umowa?), której stronami są Emitent oraz następujące spółki zależne od Emitenta: 1) ?Czerwona Torebka spółka akcyjna? sp.k.; 2) ?Dwunasta - Czerwona Torebka spółka akcyjna? sp.k., 3) ?Dwudziesta druga - Czerwona Torebka spółka akcyjna? S.K.A.; 4) ?Piąta - Czerwona Torebka spółka akcyjna? sp.k.; 5) ?Jedenasta - Czerwona Torebka spółka akcyjna? sp.k.; 6) ?Czternasta - Czerwona Torebka spółka akcyjna? sp.k.(zwani dalej łącznie ?Sprzedającymi?), oraz spółka Forteam Investments Limited, z siedzibą w Limassol, Cypr (zwana dalej ?Kupującym?), o której zawarciu Spółka poinformowała w treści raportu bieżącego nr 20/2014 z 23 grudnia 2014 r.: 1) Kupujący uzyskał zgodę Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów na przejęcie kontroli nad ?Małpka? S.A.; 2) uzyskane zostały zgody na realizację Transakcji od wszystkich banków, z którymi ?Małpka? S.A. zawarła umowy kredytowe, a które to umowy kredytowe takich zgód wymagały; 3) wydane zostały wszystkie zgody statutowych organów Sprzedających na realizację Transakcji; 4) Emitent uzyskał pozytywną opinię w sprawie rzetelności Transakcji (fairness opinion); 5) przez Emitenta oraz innych Sprzedających dokonane zostały czynności korporacyjne, które umożliwiać będą rozliczenie części Ceny Nabycia w zamian za przeniesienie akcji Emitenta posiadanych przez Kupującego na Sprzedających. Zarząd Spółki oświadcza, iż w przyszłości przekazywał będzie raporty bieżące zawierające informacje odnośnie spełnienia się lub niespełnienia kolejnych warunków wynikających z umowy, o której zawarciu Emitent poinformował raportem bieżącym nr 20/2014 z 23 grudnia 2014 r. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259) w związku z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1jy32m

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CZERWONA TOREBKA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CZERWONA TOREBKA S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 61-819 | | Poznań | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Stanisława Taczaka | | 13 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 61 623 28 00 | | +48 61 623 28 53 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 7781450539 | | 300709350 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Paweł Ciszek Prezes Zarządu
2015-03-20 Roland Czechmanowski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1jy32m

Podziel się opinią

Share
d1jy32m
d1jy32m