Trwa ładowanie...
d1pi6bo
d1pi6bo
espi

DOMENOMANIA.PL S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania (3/2012)

DOMENOMANIA.PL S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania (3/2012)
Share
d1pi6bo

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DOMENOMANIA.PL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Domenomania.pl S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 20 marca 2012 r. wpłynęło do siedziby Spółki zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych sporządzone przez Pana Aleksandra Chomicza. Z zawiadomienia wynika, że Pan Aleksander Chomicz w dniu 19 marca 2012 r. nabył 230.000 akcji serii C. Pan Aleksander Chomicz przed zawarciem transakcji był posiadaczem 72.124 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, stanowiących 1,51% udziału w kapitale zakładowym Emitenta które uprawniały do oddania 72.124 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki co stanowiło 1,51% ogólnej liczby głosów. Po zawarciu transakcji Pan Aleksander Chomicz jest w posiadaniu 72.124 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 230.000 akcji serii C co łącznie stanowi 6,33% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do 302.124
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki co stanowi 6,33% ogólnej liczby głosów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DOMENOMANIA.PL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DOMENOMANIA.PL S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-439 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Grabiszyńska 151
(ulica) (numer)
+48 71 793 58 59 +48 71 717 00 80
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
895-18-85-344
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-21 Mateusz Szuściak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1pi6bo

Podziel się opinią

Share
d1pi6bo
d1pi6bo