Trwa ładowanie...
dafya93
espi

DREWEX S.A. - Ustanowienie zastawu na znaczących aktywach Emitenta. (5/2011)

DREWEX S.A. - Ustanowienie zastawu na znaczących aktywach Emitenta. (5/2011)
Share
dafya93

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DREWEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie zastawu na znaczących aktywach Emitenta. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki "DREWEX" S.A., na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, że w dniu 28 stycznia 2011 roku zawarł umowy ustanowienia zastawu rejestrowego z Bankiem DnB NORD Polska S.A., których przedmiotem są zastawy rejestrowe na:- środkach obrotowych o wartości wynoszącej na dzień 25.01.2011 r. 1.067.718,81 PLN,- środkach trwałych?maszynach i urządzeniach o wartości księgowej netto na dzień 31.12.2010 r. 83.296,90 PLN,- samochodzie ciężarowym o wartości księgowej netto na dzień 30.09.2010 r. 20.235,00 PLN,należących do Emitenta w celu zabezpieczenia udzielonego przez Bank DnB NORD Polska S.A. kredytu inwestycyjnego walutowego udzielonego w dniu 05.11.2008 r. i aktualnym saldzie zadłużenia 265.234,00 EUR.Pomiędzy podmiotem, osobami
zarządzającymi i nadzorującymi w tym podmiocie, na rzecz którego ustanowiono zastaw, a Emitentem, osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta, nie występują żadne powiązania.Kryterium będące podstawą uznania aktywów, na których ustanowiony został zastaw, jako znaczące była ich wartość przekraczająca co najmniej 10 % kapitału własnego Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DREWEX SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DREWEX S.A. Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-383 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Obozowa 42A/2
(ulica) (numer)
033 087 47 80 033 873 47 83
(telefon) (fax)
poczta@drewex.com www.drewex.com
(e-mail) (www)
6792904110 120307910
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Piotr Polak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dafya93

Podziel się opinią

Share
dafya93
dafya93