Trwa ładowanie...
d3qhalj
espi

DROP S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 29/2013 (29/2013)

DROP S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 29/2013 (29/2013)
Share
d3qhalj

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 29 | / | 2013 | K | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DROP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu bieżącego nr 29/2013 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd DROP S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") dokonuje korekty raportu bieżącego nr 29/2013 opublikowanego 20 lipca 2013 roku. W wyniku omyłki pisarskiej błędnie zostało wskazane nazwisko Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie. Było: Maria Pierzchała-Bandelot, podczas gdy powinno być: Maria Pierzchała-Bandolet. Poniżej prawidłowa treść raportu: Zarząd DROP S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że 19 lipca 2013 roku otrzymał decyzję Marii Pierzchały-Bandolet Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 4 lipca 2013 r. ("Decyzja"). Maria Pierzchała-Bandolet Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie na podstawie art. 33 § 1, art. 33 § 2 pkt 2 i 3, art. 33 § 3, art. 33 § 4 pkt 2 oraz 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) postanowiła zabezpieczyć na majątku DROP S.A. 90.759.359,00 złotych na potencjalne zaległości podatkowe z tytułu podatku od towarów
i usług za okres 02-12/2009 oraz 01-11/2010 r. wraz z odsetkami za zwłokę. Decyzja Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie została podjęta na wniosek Zbigniewa Stawickiego Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy, który 13 stycznia 2011 roku wszczął w Spółce postępowanie kontrolne. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie wydał decyzję zabezpieczającą ze względu na kwestionowanie przez Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy faktur wystawionych przez 122 podmioty z uwagi na naruszenie przepisu art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług. Protokoły kontroli w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy przygotowywali: Marek Arendt ? inspektor kontroli skarbowej, Marcin Bystroński ? starszy komisarz skarbowy, Maciej Czajkowski ? inspektor kontroli skarbowej, Wojciech Niewiński ? starszy komisarz skarbowy, Aleksandra Ornoch ? referendarz, Jarosław Pawski ? inspektor kontroli skarbowej, Hanna Peć ? inspektor kontroli skarbowej, Magdalena
Rutkiewicz ? referendarz. Zofia Rykowska ? informatyk, Katarzyna Smoczyńska ? starszy referendarz, Naruszenie przepisu art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług polegało na tym, że rzekomo Spółka nie dochowała należytej staranności ("szczególnej ostrożności") w relacjach handlowych ze 122 dostawcami towaru. W kontrolowanym okresie do Spółki dostarczało w sumie około tysiąca dostawców. Procedury w relacjach handlowych z kwestionowanymi kontrahentami były takie same, jak w przypadku pozostałych ponad ośmiuset podmiotów. Jeżeli dla 122 kontrahentów procedury były niewystarczające i zapłacony podatek VAT nie stanowi podstawy do obniżenia podatku należnego, to dlaczego były wystarczające w pozostałych ponad 800 przypadkach. W ocenie Spółki pracownicy Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy prowadzili kontrolę w Spółce zgodnie z "Programem kontroli koordynowanej. Kontrola podatników dokonujących obrotu złomem" zatwierdzonym przez Macieja Krzewskiego - Zastępcę Dyrektora Departamentu Kontroli
Skarbowej w Ministerstwie Finansów w której instruowano, że: "Każdy kolejny dowód potwierdzający stanowisko kontrolujących jest zawsze pożądany i należy go przeprowadzić." "Notoryjnie bowiem wiadomym jest", jakie jest stanowisko inspektora Urzędu Kontroli Skarbowej wobec polskiego przedsiębiorcy, uczciwie płacącego podatki w Polsce. Ze 122 kwestionowanych dostawców przez Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy według Protokołu z 12 czerwca 2013 roku 44 dostawców w toku postępowań podatkowych, karnych lub kontroli podatkowych przyznało się do faktu zarejestrowania działalności na polecenie osób trzecich. Mimo rzeczywistych dostaw złomu do DROP S.A. Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy stwierdził, że zapłacony podatek VAT przez DROP S.A. nie stanowi podstawy do obniżenia podatku należnego ze względu na to, że dostawca "nie czuł się właścicielem sprzedawanego do DROPa złomu". Z uwagi na wadliwość wydanych wobec powyższych podmiotów decyzji Spółka wniosła o umorzenie w powyższym zakresie postępowania kontrolnego
w DROP S.A. z uwagi na jego bezprzedmiotowość (ujawnione firmanctwo). Pracownicy Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy pomimo bardzo długiego okresu od wszczęcia postępowania do wydania Protokołu kontroli (prawie 2.5 roku) w ogóle nie przeprowadzili najważniejszych i najbardziej pożądanych dowodów bezpośrednich ? w szczególności z przesłuchania w charakterze świadków prawie 3/4 (89) spośród kwestionowanych 122 kontrahentów Spółki w kontrolowanym okresie, natomiast oparli swoje "ustalenia" na dowodach zgromadzonych z naruszeniem zasady bezpośredniości dowodów oraz czynnego udziału strony w zeznaniach osób przesłuchanych również w charakterze podejrzanych. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie pod koniec 2010 r. i na początku 2011 roku wydała w sumie 5 decyzji zabezpieczających na kwotę prawie 26 mln złotych. Warto przypomnieć, że Maria Pierzchała-Bandolet Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie wydała decyzje zabezpieczające mimo sporządzenia przez Drugi
Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie analizy finansowej z której nie wynikały przesłanki uzasadniające dokonanie zabezpieczenia. Mimo braku przesłanek, decyzje zabezpieczające dla Spółki zostały wydane. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił wszystkie 5 decyzji zabezpieczających. W uzasadnieniu wyroku z 25 stycznia 2012 roku (III S.A./Wa 1369/11) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził: "Zdaniem Sądu skoro zaniżenie zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług, jest okolicznością będącą przedmiotem badania w odrębnym postępowaniu podatkowym i okoliczność ta nie została ostatecznie stwierdzona poprzez wydanie decyzji określających zobowiązanie podatkowe, to sam fakt prowadzenia takiego postępowania nie stanowi wystarczającej podstawy do przyjęcia istnienia uzasadnionej obawy, iż zobowiązanie podatkowe nie zostanie uiszczone w rozumieniu art. 33 § 1 Ordynacji podatkowej. Przyjęcie argumentacji organów podatkowych, wskazującej, że stwierdzone w trakcie prowadzonego
postępowania kontrolnego nieprawidłowości skutkujące zaniżeniem zobowiązań podatkowych stwarzają automatycznie uzasadnioną obawę, iż zobowiązanie nie zostanie wykonane, doprowadziłoby w istocie do wydawania decyzji zabezpieczającej w trakcie każdej kontroli podatkowej, w której stwierdzone zostaną tego rodzaju nieprawidłowości." Wydanie kolejnej decyzji zabezpieczającej 4 lipca 2013 roku wobec Spółki przez tego samego Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie mimo 5-krotnej przegranej w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie w ocenie Spółki może świadczyć o działaniu (być może inspirowanym) nakierowanym na doprowadzenie Spółki do upadłości. Z pewnością doprowadzenie do upadłości polskiego, rodzinnego przedsiębiorstwa nie jest korzystne dla Skarbu Państwa. Podkreślić należy także, że niektóre podmioty w decyzji zabezpieczającej za lata 2009-2010 z 31 marca 2011 roku wydanej przez tego samego Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie nie znalazły się w
protokołach kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy z czerwca 2013 roku ( nie potwierdziły się zarzuty wobec DROP S.A. z 31 marca 2011 roku). Należyta staranność wymagana jest od przedsiębiorcy, pracowników organów podatkowych utrzymywanych z podatków nie obowiązuje należyta staranność. Spółka złoży odwołanie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia Decyzji. W załączeniu częściowa lista podmiotów kwestionowanych w protokołach Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy. Podstawa prawna: § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Lista kwestionowanych dostawców przez UKS w Bydgoszczy.pdf | Lista kwestionowanych dostawców przez UKS w Bydgoszczy | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DROP SPÓLKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DROP S.A. Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-987 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Syta 114Z/1 114Z/1
(ulica) (numer)
22 885 14 21 22 885 14 03
(telefon) (fax)
drop@drop-sa.pl www.drop-sa.pl
(e-mail) (www)
5262499339 016896001
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-22 Zbigniew Chwedoruk Prezes Zarządu Zbigniew Chwedoruk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3qhalj

Podziel się opinią

Share
d3qhalj
d3qhalj