Trwa ładowanie...
d4ceg66
d4ceg66
espi

ECHO - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)

ECHO - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
Share
d4ceg66
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
Przychody operacyjne 582 765 406 935 139 675 98 291
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 189 451 539 365 45 407 130 278
Zysk (strata) brutto 183 898 199 711 44 076 48 238
Zysk (strata) netto 374 125 207 832 89 669 50 200
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 212 119 163 563 50 840 39 507
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (467 678) (157 371) (112 091) (38 011)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 79 422 163 760 19 036 39 555
Przepływy pieniężne netto, razem (176 137) 169 952 (42 216) 41 050
Aktywa razem 5 453 173 5 349 481 1 333 881 1 211 167
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 2 431 620 2 095 577 594 790 474 456
Zobowiązania długoterminowe 2 285 728 2 371 823 559 104 537 000
Zobowiązania krótkoterminowe 703 594 637 632 172 104 144 365
Liczba akcji 412 690 582 420 000 000 412 690 582 420 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 0,91 0,49 0,22 0,12
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 5,89 4,99 1,44 1,13
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Echo Investment za 2012 rok.pdf
Opinia i Raport Audytora_Grupa Kapitałowa Echo Investment za 2012 rok.PDF

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2012
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2013-04-24
ECHO INVESTMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
ECHO Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
25-323 Kielce
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Solidarności 36
(ulica) (numer)
(0-41) 33 33 333 (0-41) 33 32 333
(telefon) (fax)
office@echo.com.pl www.echo.com.pl
(e-mail) (www)
657-023-09-12 290463755
(NIP) (REGON)
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)
d4ceg66

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-04-24 Piotr Gromniak Prezes Zarządu
2013-04-24 Artur Langner Wiceprezes Zarządu
2013-04-24 Waldemar Lesiak Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-04-24 Tomasz Sułek Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4ceg66

Podziel się opinią

Share
d4ceg66
d4ceg66