Trwa ładowanie...
d2cxa80

ED INVEST S.A. - Raport roczny R 2013

ED INVEST S.A. - Raport roczny R 2013

Share
d2cxa80
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody ze sprzedaży 22 691 17 785 5 389 4 261
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 376 830 327 199
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 238 1 190 294 285
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 1 238 1 190 294 285
Zysk (strata) netto 981 946 233 207
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 556 -13 808 -607 -3 308
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej - 5 - 1
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 5 737 -6 236 1 362 -1 494
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 3 181 -20 039 755 -4 801
Aktywa 76 369 70 684 18 415 17 290
Zobowiązania długoterminowe 6 605 3 728 1 593 912
Zobowiązania krótkoterminowe 23 817 21 369 5 743 5 227
Kapitał własny 45 947 45 587 11 079 11 151
Kapitał podstawowy 635 635 153 155
Liczba akcji 12 705 054 12 705 054 12 705 054 12 705 054
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 0,08 0,08 0,02 0,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 0,08 0,08 0,02 0,02
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 3,71 3,67 0,89 0,90
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR) - - - -
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
LIST PREZESA.pdf List Prezesa do AKCJONARIUSZY
SF 2013.pdf Sprawozdanie finansowe za rok 2013
SPRAW. Z DZIALALNOŚCI.pdf Sprawozdanie Zarządu za rok 2013
OŚW. O STOS. ŁADU KOPR..pdf Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego 2013
Opinia i Raport.pdf Opinia i raport Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania za 2013

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2cxa80

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ED INVEST SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ED INVEST S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 03-982 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Bora Komorowskiego | | 35 lok 218 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 525-19-68-486 | | 012820030 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | HLB SARNOWSKI & WIŚNIEWSKI SP. Z O.O. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-13 Zofia Egierska Prezes Zarządu
2014-03-13 Jerzy Dyrcz Wiceprezes Zarządu
2014-03-13 Marek Uzdowski Wiceprezes Zarządu
2014-03-13 Zbigniew Wasilewski Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-13 Barbara Banasiewicz Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2cxa80

Podziel się opinią

Share
d2cxa80
d2cxa80