Trwa ładowanie...
d2s1jc3
espi

EFH - Raport roczny R 2013

EFH - Raport roczny R 2013

Share
d2s1jc3
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody ze sprzedaży 2 845 4 989 676 1 195
(Strata)/ Zysk na działalności operacyjnej (3 821) (18 823) (907) (4 510)
(Strata)/ Zysk przed opodatkowaniem (58 065) (18 683) (13 789) (4 476)
(Strata)/ Zysk netto z działalności kontynuowanej przypadająca na akcjonariuszy Emitenta (58 291) (18 032) (13 843) (4 320)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 758 3 154 180 756
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 772 (1 665) 421 (399)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 580) (1 500) (613) (359)
Kurs PLN/ EUR średni za okres sprawozdawczy 4,2110 4,1736
Średnia ważona liczba akcji (nie w tysiącach) 14 660 000 146 600 000 14 660 000 146 600 000
Podstawowa (strata)/ zysk z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (nie w tysiącach) (3,98) (0,12) (0,94) (0,03)
Aktywa razem 196 028 249 326 47 267 60 987
Zobowiązania razem 54 726 49 734 13 196 12 165
Zobowiązania długoterminowe 17 212 18 986 4 150 4 644
Zobowiązania krótkoterminowe 37 514 30 748 9 046 7 521
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta 141 301 199 592 34 071 48 821
Kapitał zakładowy 146 600 146 600 35 349 35 859
Kurs PLN/ EUR na dzień bilansowy 4,1472 4,0882
W wierszach od I. do VII oraz IX i X podano dane za okresy od 1.1.2013 do 31.12.2013 i od 1.1.2012 do 31.12.2012 odpowiednio.W wierszach od XI do XVII podano dane na dzień 31.12.2013 i 31.12.2012 odpowiednio.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
PismoPrezesado_Akcjonariuszy.pdf List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy Spółki
EFHJednostkoweSDZza2013.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności EFH S.A. w 2013 roku
EFHJednostkoweSFza2013.pdf Sprawozdanie finansowe EFH S.A. za 2013 rok
OswiadczeniaZarzaduSpolkiEuropejskiFunduszHipotecznyISF_13.pdf Oświadczenie Zarządu
Opinia jedn SF EFH200314ost .pdf Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego EFH S.A. za 2013 rok

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2s1jc3

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | Ustawy o Rachunkowości | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-20 | | | | | | | |
| | | EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | EFH | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 02-952 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Wiertnicza | | 107 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (0 22) 651 63 34 | | (0 22) 842 27 91 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | efh@efh.com.pl | | www.efh.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 5221001153 | | 010721536 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | BDO Sp. z o.o., Warszawa, ul. Postępu 12, numer ewidencyjny KRBR 3355 | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-20 Leszek Celuch Prezes Zarządu
2014-03-20 Michał Tober Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-20 Edyta Soból Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2s1jc3

Podziel się opinią

Share
d2s1jc3
d2s1jc3