Trwa ładowanie...
d3zmpgp

ELBUDOWA - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

ELBUDOWA - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d3zmpgp
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody ze sprzedaży ogółem 905 553 1 018 002 215 045 243 915
Zysk z działalności operacyjnej 24 592 22 458 5 840 5 381
Zysk brutto przed opodatkowaniem 25 904 27 854 6 152 6 674
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy ELEKTROBUDOWY SA 17 213 22 899 4 088 5 487
Zysk netto przypadający na udziałowców mniejszościowych 372 316 88 76
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 61 761 30 660 14 667 7 346
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (11 356) (16 002) (2 697) (3 834)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (16 120) (8 162) (3 828) (1 956)
Zwiększenie netto stanu środków pieniężnych 34 285 6 496 8 142 1 556
Aktywa trwałe 199 527 197 762 48 111 48 374
Aktywa obrotowe 576 137 494 072 138 922 120 853
Aktywa, razem 775 664 691 834 187 033 169 227
Zobowiązania długoterminowe 19 404 21 156 4 679 5 175
Zobowiązania krótkoterminowe 429 536 351 796 103 572 86 051
Zobowiązania, razem 448 940 372 952 108 251 91 226
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki 325 614 318 102 78 514 77 810
Kapitały mniejszości 1 110 780 268 191
Kapitał zakładowy (po przeszacowaniu) 26 375 26 375 6 360 6 451
Liczba akcji (w sztukach) 4 747 608 4 747 608 4 747 608 4 747 608
Wartość księgowa na jedną akcję 68,58 67,00 16,54 16,39
Poszczególne dane finansowe za 2013 i 2012 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:a) poszczególne pozycje aktywów i pasywów - według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień:- 31.12.2013 roku - 4,1472 zł/EUR,- 31.12.2012 roku - 4,0882 zł/EUR,b) poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego:- od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku - 4,2110 zł/EUR,- od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku - 4,1736 zł/EUR.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
RS za 2013 rok.pdf Skonsolidowany raport roczny RS za 2013 rok
Consolidated Selected Data 2013.pdf Consolidated Selected Data 2013
Auditors Opinion Group 2013.pdf Auditors Opinion Group 2013
Annual Report Group 2013.pdf Annual Report Group 2013
Directors Report Group 2013.pdf Directors Report Group 2013

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3zmpgp

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | ELEKTROBUDOWA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | ELBUDOWA | | BUDOWNICTWO | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 40-246 | | KATOWICE | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | PORCELANOWA | | 12 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (32) 25 90 100 | | (32) 25 90 216 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | elbudowa@elbudowa.com.pl | | www.elbudowa.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 634-01-35-506 | | 271173609 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Jacek Faltynowicz Prezes Zarządu
2014-03-21 Ariusz Bober Członek Zarządu
2014-03-21 Janusz Juszczyk Członek Zarządu
2014-03-21 Arkadiusz Klimowicz Członek Zarządu
2014-03-21 Adam Świgulski Członek Zarządu
2014-03-21 Sławomir Wołek Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Sylwia Wojtas Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3zmpgp

Podziel się opinią

Share
d3zmpgp
d3zmpgp