Trwa ładowanie...
d1g1xr6

ELEKTROTIM S.A. - Informacja o zawarciu znaczącej umowy z TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Jele ...

ELEKTROTIM S.A. - Informacja o zawarciu znaczącej umowy z TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Jeleniej Górze (12/2015)

Share
d1g1xr6

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ELEKTROTIM S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zawarciu znaczącej umowy z TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Jeleniej Górze | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka ELEKTROTIM S.A. informuje, iż zawarła w dniu 25.02.2015r. umowę z TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Jeleniej Górze. Przedmiotem umowy jest ?Budowa stacji transformatorowej 110/20/10 kV ?Pilchowice? w Pokrzywniku dla umożliwienia realizacji przez spółkę TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. Strategicznego Projektu Inwestycyjnego pn. ?Modernizacja Elektrowni Wodnej Pilchowice I?. Wartość przedmiotu umowy to wynagrodzenie brutto w wysokości 22.015.770 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony piętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych). Termin zakończenia całości robót ustalony został na 30.11.2016r. Na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Strony zastrzegają stosowanie kar
umownych w następujących przypadkach i wysokościach. Strony ustalają, że Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących przypadkach: 1) za opóźnienie w wykonaniu części lub całości umowy w wysokości 0,1% całego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia od terminu określonego w umowie, 2) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% całego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy na podstawie postanowień umowy, 3) za opóźnienie w wykonaniu w terminie obowiązku ustanowienia Ubezpieczeń lub doręczenia polis ubezpieczeniowych w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia, 4) za opóźnienie w usunięciu w terminie wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub częściowym Przedmiotu Umowy w wysokości 2.500,00 zł za każdy dzień opóźnienia, 5) za opóźnienie w usunięciu w terminie wad ujawnionych w okresie Gwarancji lub rękojmi - w wysokości w wysokości 2.500,00 zł za każdy dzień opóźnienia, 6) za naruszenie
przez Wykonawcę obowiązku poufności - w wysokości 5.000,00 zł za każde jednokrotne naruszenie tego obowiązku. Zamawiający zastrzegł sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych ELEKTROTIM S.A. Spółka ELEKTROTIM S.A., raportem nr 8/2015 informowała o wyborze oferty jako najkorzystniejszej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1g1xr6

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ELEKTROTIM S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 54-156 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Stargardzka | | 8 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 71 352 13 41 | | 71 351 48 39 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@elektrotim.pl | | www.elektrotim.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 894-24-60-042 | | 931931108 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-26 Zbigniew Pawlik Członek Zarządu
2015-02-26 Beata Wesołowska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1g1xr6

Podziel się opinią

Share
d1g1xr6
d1g1xr6