Trwa ładowanie...
d3pg3l3
d3pg3l3
espi

EMMERSON WIERZYTELNOŚCI HIPOTE - Zakończenie subskrypcji akcji serii A2 Emitenta (23/2014) - EBI

EMMERSON WIERZYTELNOŚCI HIPOTE - Zakończenie subskrypcji akcji serii A2 Emitenta (23/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3pg3l3

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 23 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-26 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie subskrypcji akcji serii A2 Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emmerson Wierzytelności Hipoteczne S.A. (przyszła nazwa spółki: Advanced Ocular Sciences S.A., dalej: ?Emitent?, ?Spółka?) niniejszym informuje o zakończeniu subskrypcji akcji serii A2 i dokonaniu przydziału tych akcji: 1) Data rozpoczęcia subskrypcji: 22 październik 2014 r., data zakończenia subskrypcji: 25 listopada 2014 r.; 2) Data przydziału akcji: oferta akcji serii A2 miała charakter oferty prywatnej w związku z czym przydział akcji nie miał miejsca. Umowy objęcia akcji serii A2 zostały zawarte w dniach 22.10-25.11.2014 r. 3) Liczba akcji objętych subskrypcją: 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2; 4) Stopa redukcji: nie dotyczy; 5) Liczba akcji serii A2, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 600.000 akcji serii A2; 6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane: 10,00 zł; 7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: akcje serii A2 zostały objęte przez dwóch (2) inwestorów, w tym 2 osoby prawne; 8) Liczba osób,
którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: umowy objęcia akcji serii A2 zostały zawarte z dwoma (2) inwestorami, w tym 2 osobami prawnymi; 9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję: w ofercie akcji serii A2 nie uczestniczyli subemitenci; 10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii A2: koszty emisji wyniosą ok. 30 tys. zł, w tym: - koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 30 tys. zł, - koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł, - koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego: 0 zł; - koszty promocji oferty: 0 zł. Koszty poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia emisji akcji serii A2 zostaną rozliczone z kapitału zapasowego. Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu
Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Wojciech Grzegorczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3pg3l3

Podziel się opinią

Share
d3pg3l3
d3pg3l3