Trwa ładowanie...
d42h04c

ENEA - Raport roczny R 2013

ENEA - Raport roczny R 2013

Share
d42h04c
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012* 2013 2012
Przychody ze sprzedaży netto 4 951 774 5 759 339 1 175 914 1 379 945
Zysk/strata z działalności operacyjnej 210 356 115 320 49 954 27 631
Zysk/strata przed opodatkowaniem 887 459 539 275 210 748 129 211
Zysk/strata netto okresu sprawozdawczego 833 465 505 137 197 926 121 031
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 168 390 41 340 39 988 9 905
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (340 216) (172 277) (80 792) (41 278)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 617 461 (215 272) 146 630 (51 579)
Przepływy pieniężne netto, razem 445 635 (346 209) 105 826 (82 952)
Średnioważona liczba akcji (w szt.) 441 442 578 441 442 578 441 442 578 441 442 578
Zysk netto na akcję (w zł na jedną akcję) 1,89 1,14 0,45 0,27
Rozwodniony zysk na akcję (w PLN / EUR) 1,89 1,14 0,45 0,27
Aktywa razem 12 981 983 11 623 459 3 130 301 2 843 173
Zobowiązania razem 1 826 565 1 149 808 440 433 281 250
Zobowiązania długoterminowe 852 248 142 092 205 500 34 757
Zobowiązania krótkoterminowe 974 317 1 007 716 234 934 246 494
Kapitał własny 11 155 418 10 473 651 2 689 867 2 561 922
Kapitał zakładowy 588 018 588 018 141 787 143 833
Wartość księgowa na akcję (w PLN / EUR) 25,27 23,73 6,09 5,80
Rozwodniona wartość księgowa na akcję (w PLN / EUR) 25,27 23,73 6,09 5,80
Powyższe dane finansowe za rok 2013 i 2012 zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: -poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2013 r. – 4,1472 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2012 r. – 4,0882 PLN/EUR), -poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. – 4,2110 PLN/EUR (od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. – 4,1736 PLN/EUR). * Dane przekształcone. Przekształcenie danych za okres porównawczy zostało przedstawione w nocie 3 jednostkowego sprawozdania finansowego ENEA S.A. na dzień 31 grudzień 2013 r. i za okres kończący.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Wybrane dane jednostkowe.pdf Wybrane dane jednostkowe ENEA S.A.
Opinia i raport biegłego rewidenta.pdf Opinia i raport biegłego rewidenta
Jednostkowe sprawozdanie finansowe.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe ENEA S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności ENEA S.A. w 2013 r..pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności ENEA S.A. w 2013 r.
Oświadczenia Zarządu.pdf Oświadczenia Zarządu ENEA S.A.
Selected separated financial data of ENEA S.A..pdf Selected separated financial data of ENEA S.A.
Independent Auditor's Opinion.pdf Independent Auditor's Opinion
Separate financial statements of ENEA S.A..pdf Separate financial statements of ENEA S.A.
Report of the Management Board of the operations of ENEA S.A. in 2013.pdf Report of the Management Board of the operations of ENEA S.A. in 2013
Statements of the Management Board.pdf Statements of the Management Board of ENEA S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d42h04c

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSFF/MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | ENEA S.A. | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | ENEA | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 60-201 | | Poznań | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Górecka | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | +48/061 884 5300 | | +48/061 884 5955 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | enea@enea.pl | | www.enea.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 777-00-20-640 | | 630139960 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | KPMG Audyt Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Krzysztof Zamasz Prezes Zarządu Krzysztof Zamasz
2014-03-21 Dalida Gepfert Członek Zarządu Dalida Gepfert
2014-03-21 Grzegorz Kinelski Członek Zarządu Grzegorz Kinelski
2014-03-21 Paweł Orlof Członek Zarządu Paweł Orlof

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d42h04c

Podziel się opinią

Share
d42h04c
d42h04c