Trwa ładowanie...
d2m4x6u

ENEA - Raport roczny R 2014

ENEA - Raport roczny R 2014

Share
d2m4x6u
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013* 2014 2013*
Przychody ze sprzedaży netto 5 084 271 4 951 774 1 213 633 1 175 914
Zysk/strata z działalności operacyjnej 60 886 219 190 14 534 52 052
Zysk/strata przed opodatkowaniem 728 981 896 293 174 010 212 846
Zysk/strata netto okresu sprawozdawczego 696 608 840 621 166 283 199 625
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 51 803 115 964 12 366 27 538
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 483 404) (281 610) (354 094) (66 875)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 065 380 611 281 254 310 145 163
Przepływy pieniężne netto, razem (366 221) 445 635 (87 418) 105 826
Średnioważona liczba akcji (w szt.) 441 442 578 441 442 578 441 442 578 441 442 578
Zysk netto na akcję (w zł na jedną akcję) 1,58 1,90 0,38 0,45
Rozwodniony zysk na akcję (w PLN / EUR) 1,58 1,90 0,38 0,45
Aktywa razem 14 859 164 12 989 139 3 486 184 3 132 026
Zobowiązania razem 3 256 638 1 826 565 764 056 440 433
Zobowiązania długoterminowe 2 226 207 852 248 522 302 205 500
Zobowiązania krótkoterminowe 1 030 431 974 317 241 755 234 934
Kapitał własny 11 602 526 11 162 574 2 722 128 2 691 593
Kapitał zakładowy 588 018 588 018 137 958 141 787
Wartość księgowa na akcję (w PLN / EUR) 26,28 25,29 6,17 6,10
Rozwodniona wartość księgowa na akcję (w PLN / EUR) 26,28 25,29 6,17 6,10
Powyższe dane finansowe za rok 2014 i 2013 zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: -poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na 31 grudnia 2014 r. – 4,2623 PLN/EUR (na 31 grudnia 2013 r. – 4,1472 PLN/EUR), -poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. – 4,1893 PLN/EUR (od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. – 4,2110 PLN/EUR). * Przekształcenie danych za okres porównawczy zostało przedstawione w nocie 2 jednostkowego sprawozdania finansowego ENEA S.A. na dzień 31 grudzień 2014 r. i za okres kończący.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Wybrane jednostkowe dane finansowe.pdf
Opinia i raport biegłego rewidenta.pdf
Sprawozdanie finansowe jednostkowe.pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności ENEA S.A. w 2014 r..pdf
Oświadczenia Zarządu.pdf
Selected separate financial data of the ENEA S.A..pdf
Independent Auditors Opinion.pdf
Separate financial statements of ENEA S.A..pdf
Report of the Management Board on the operations of the ENEA S.A. in 2014.pdf
Statements of the Management Board.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2m4x6u

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSFF/MSR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ENEA S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ENEA | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 60-201 | | Poznań | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Górecka | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 61 884 53 00 | | 61 884 59 55 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | enea@enea.pl | | www.enea.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 777-00-20-640 | | 630139960 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | KPMG Audyt Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Krzysztof Zamasz Prezes Zarządu Krzysztof Zamasz
2015-03-20 Dalida Gepfert Członek Zarządu Dalida Gepfert
2015-03-20 Grzegorz Kinelski Członek Zarządu Grzegorz Kinelski
2015-03-20 Paweł Orlof Członek Zarządu Paweł Orlof

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2m4x6u

Podziel się opinią

Share
d2m4x6u
d2m4x6u