Trwa ładowanie...
d3dpx0k
d3dpx0k
espi

ENEA - Zawarcie aneksu do umowy o oświadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (10/2011)

ENEA - Zawarcie aneksu do umowy o oświadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (10/2011)
Share
d3dpx0k

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ENEA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu do umowy o oświadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ENEA S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 2 lutego 2011 r. podpisany został pomiędzy Emitentem, a ENEA Operator Sp. z o.o. aneks (Aneks) do umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 6/2010 z dnia 15 stycznia 2010 r. Zawarta w dniu 14 stycznia 2010 r. umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej ma na celu zapewnienie świadczenia oraz ustalenie zasad wykonywania usług dystrybucji w celu realizacji umów kompleksowych oraz umów sprzedaży zawartych przez Emitenta z odbiorcami przyłączonymi do sieci ENEA Operator Sp. z o.o.Aneks ustala planowane z tytułu świadczenia usług dystrybucji w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. płatności na łączną kwotę 1.843.111.900,00 złotych. Wskazana kwota płatności może być korygowana, o ile wystąpią rozbieżności pomiędzy kwotą wynikającą z faktur, a faktycznie należnym wynagrodzeniem.Jednocześnie Emitent informuje, że łączna wartość obrotów realizowanych pomiędzy
Emitentem, a ENEA Operator Sp. z o.o. w okresie ostatnich dwunastu miesięcy, z uwzględnieniem podpisanego w dniu 2 lutego 2011 r. Aneksu, wynosi ok. 1.863.411.900,00 złotych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report No.: 10/2011Date prepared: 03.02.2011Short name of issuer: ENEA S.A.Subject: Conclusion of an annex to an agreement on the provision ofelectricity distribution servicesLegal basis: Article 56 par. 5 of the Act on Offerings - informationupdateContent of report:The Management Board of ENEA S.A. (the“Issuer”) announces that, on 2February 2011, the Issuer and ENEA Operator Sp z. o.o. signed an annex(the“Annex”) to an agreement for the provision of electricitydistribution services, the conclusion of which the Issuer announced incurrent report No. 6/2010 of 15 January 2010. The agreement for theprovision of electricity distribution services concluded on 14 January2010 is for the purpose of ensuring the provision of and defining theprinciples for the provision of distribution services in order toimplement comprehensive agreements and sales agreements concluded by theIssuer with customers connected to the grid of ENEA Operator Sp. z o.o.The Annex stipulates planned payments in the total amount of
PLN1,843,111,900 for the provision of distribution services in the periodbetween 1 January 2011 and 31 December 2011. The payment amountspecified may be adjusted if discrepancies appear between the amountsshown on invoices and the remuneration actually due.At the same time, the Issuer announces that the total value of turnovercarried out between the Issuer and ENEA Operator Sp z. o.o. in the past12 months, taking into account the Annex signed on 2 February 2011,amounts to approximately PLN 1,863,411,900. | |

d3dpx0k

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ENEA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
ENEA Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-967 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Nowowiejskiego 11
(ulica) (numer)
+48/061 856 1000 +48/061 856 1107
(telefon) (fax)
enea@enea.pl www.enea.pl
(e-mail) (www)
777-00-20-640 630139960
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-03 Maciej Owczarek Prezes Zarządu Maciej Owczarek
2011-02-03 Piotr Koczorowski Prokurent Piotr Koczorowski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3dpx0k

Podziel się opinią

Share
d3dpx0k
d3dpx0k