Trwa ładowanie...
dpegr5b
espi

ENERGA S.A. - Zaświadczenie zgodności Spółki ENERGA SA w związku z emisją obligacji krajowych ser ...

ENERGA S.A. - Zaświadczenie zgodności Spółki ENERGA SA w związku z emisją obligacji krajowych serii A (43/2014)
Share
dpegr5b

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 43 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-07 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ENERGA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zaświadczenie zgodności Spółki ENERGA SA w związku z emisją obligacji krajowych serii A | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z pkt 19 Warunków Emisji Zarząd ENERGA SA przekazuje do wiadomości Zaświadczenie zgodności zawierające wyliczenie wskaźnika dźwigni finansowej za 3 kwartały 2014 roku. Wskaźnik dźwigni finansowej obliczony na dzień 30 września 2014 roku w oparciu o skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENERGA za okres zakończony dnia 30 września 2014 roku, sporządzone według MSSF UE wynosi: 1,40. Powyższy Wskaźnik dźwigni finansowej został obliczony w oparciu o następujące pozycje sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje niezbędne do jego oszacowania: 1.Zadłużenie finansowe netto na dzień 30 września 2014 roku ? 3 241 468 tys. zł, w tym: a.Kredyty i pożyczki ? 2 746 886 tys. zł; b.Wyemitowane instrumenty dłużne ? 3 189 776 tys. zł; c.Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego ? 5 171 tys. zł; d.Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ? (2 700 365) tys. zł. 2.EBITDA za okres 12 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku ? 2 317 404 tys. zł, w tym: a.Zysk z działalności operacyjnej ? 1
474 350 tys. zł; b.Amortyzacja ? 843 054 tys. zł. Podstawa prawna: §4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ENERGA S.A. Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-309 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Grunwaldzka 472
(ulica) (numer)
+48 58 778 83 00 +48 58 778 83 99
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
957-095-77-22 220353024
(NIP) (REGON)
dpegr5b

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-07 Mirosław Bieliński Prezes Zarządu
2014-11-07 Roman Szyszko Wiceprezes Zarządu ds. finansowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dpegr5b

Podziel się opinią

Share
dpegr5b
dpegr5b