Trwa ładowanie...
d3likzo
espi

ENERGOPOL - Nabycie akcji własnych przez "Energopol ? Południe" S.A. w ramach wezwania do zapisyw...

ENERGOPOL - Nabycie akcji własnych przez "Energopol ? Południe" S.A. w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki (140/2011)

Share
d3likzo

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 140 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ENERGOPOL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji własnych przez "Energopol ? Południe" S.A. w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "Energopol ? Południe" Spółka Akcyjna ("Spółka", "Wzywający") informuje, iż w związku z ogłoszonym przez Spółkę w dniu 10 listopada 2011 roku wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji własnych Spółki "Energopol ? Południe" S.A. (Raport bieżący nr 133/2011 z dnia 10 listopada 2011 roku), do Spółki wpłynęła w dniu 20 grudnia 2011 roku informacja od podmiotu pośredniczącego w wezwaniu ? DI BRE Bank S.A., który poinformował Spółkę, iż w dniu dzisiejszym rozliczone zostały transakcje nabycia 1.560.099 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela Spółki zawarte w dniu 19 grudnia 2011 roku. W związku z powyższym na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Energopol ? Południe" S.A. z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie nabycie akcji własnych w celu umorzenia oraz w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w trybie art. 72 ust. 1 Ustawy o ofercie, Spółka nabyła łącznie
1.560.099 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela "Energopol-Południe" S.A. notowanych na GPW o wartości nominalnej 4 zł każda. Wszystkie akcje nabyte zostały za cenę 9,50 zł za jedną akcję. Średnia redukcja w zapisach wyniosła 81,69%. Przed rozliczeniem powyższych transakcji Spółka posiadała łącznie 449.901 (czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset jeden) szt. akcji własnych o wartości nominalnej 4 zł każda, uprawniających do 449.901 (czterystu czterdziestu dziewięciu tysięcy dziewięciuset jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 4,053% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 4,053% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po rozliczeniu transakcji nabycia akcji własnych "Energopol ? Południe" S.A. posiada łącznie wraz z dotychczas nabytymi akcjami własnymi 2.010.000 (dwa miliony dziesięć tysięcy) sztuk akcji własnych o wartości nominalnej 4 zł każda, uprawniających do 2.010.000 (dwóch milionów dziesięciu
tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 18,11% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 18,11% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3likzo

| | | ENERGOPOL - POŁUDNIE SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ENERGOPOL | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 41-208 | | Sosnowiec | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Jedności | | 2 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 294 40 11 | | 032 263 39 07 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | gielda@energopolpoludnie.eu | | www.energopolpoludnie.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 644-001-18-38 | | 271122279 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-20 Piotr Jakub Kwiatek Wiceprezes Zarządu
2011-12-20 Joanna Wycisło Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3likzo

Podziel się opinią

Share
d3likzo
d3likzo