Trwa ładowanie...
d2mp92i
d2mp92i
espi

ERBUD S.A. - Emisja Obligacji przez Erbud S.A. (33/2011)

ERBUD S.A. - Emisja Obligacji przez Erbud S.A. (33/2011)
Share
d2mp92i

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ERBUD S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja Obligacji przez Erbud S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 11) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, z 2009 poz. 259) ("Rozporządzenie") Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 14 lipca 2011 r., Spółka wyemitowała łącznie 50.000 obligacji długoterminowych niezabezpieczonych, o wartości nominalnej 1.000 zł każda, o łącznej wartości 50.000.000 zł, których cena emisyjna odpowiada wartości nominalnej a oprocentowanie zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 3,40% w skali roku ("Obligacje"), z terminem wykupu 15 lipca 2014 r. Warunki emisji Obligacji przewidują możliwość wcześniejszego wykupu Obligacji, na żądanie obligatariuszy, po wystąpieniu jednego z przypadków naruszenia określonych w warunkach emisji Obligacji. Na
dzień 31 marca 2011r. całkowite saldo zobowiązań i rezerw na zobowiązania jednostki dominującej Erbud S.A. wyniosło 342 mln zł, z czego 11 mln zł przypadało na zobowiązania długoterminowe, 277 mln zł na zobowiązania krótkoterminowe, 20 mln zł na rezerwy na zobowiązania, a 34 mln zł na rozliczenia międzyokresowe. Ponadto, saldo środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych jednostki dominującej Erbud S.A. na 31 marca 2011r. wynosiło 28 mln zł. Nadwyżka gotówki nad zobowiązaniami oprocentowanymi wynosiła 3 mln zł. Na dzień 31 marca 2011r. całkowite saldo zobowiązań Grupy Kapitałowej Erbud S.A. (łącznie z rezerwami na zobowiązania oraz rozliczeniami międzyokresowymi) wyniosło 445 mln zł, z czego 60 mln zł przypadało na zobowiązania długoterminowe, a 385 mln zł na zobowiązania krótkoterminowe. Na dzień 31 marca 2011r. saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na poziomie skonsolidowanym wynosiło 47 mln zł. Emitent będzie podejmował wysiłki prowadzenia konserwatywnej polityki w zakresie finansowania w celu
utrzymania wskaźnika dług netto / kapitały własne na poziomie jednostkowym poniżej 0,6 oraz wskaźnika dług netto / kapitały własne na poziomie skonsolidowanym poniżej 1. Emitent zamierza przeznaczyć pozyskane środki głównie na sfinansowanie zwiększonego zapotrzebowania na kapitał obrotowy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ERBUD S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-819 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Puławska 300A
(ulica) (numer)
022 548-70-00 022 548-70-20
(telefon) (fax)
info@erbud.pl www.erbud.pl
(e-mail) (www)
879-017-22-53 005728373
(NIP) (REGON)
d2mp92i

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-15 Dariusz Grzeszczak Jóżef Zubelewicz Członek Zarządu Członek Zarządu Dariusz Grzeszczak Józef Zubelewicz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2mp92i

Podziel się opinią

Share
d2mp92i
d2mp92i