Trwa ładowanie...
d1dbq0a
d1dbq0a
espi

EURO-TAX S.A. - Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Euro-Tax.pl S.A. na dzień 23 maja 201...

EURO-TAX S.A. - Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Euro-Tax.pl S.A. na dzień 23 maja 2011 roku (1/2011)
Share
d1dbq0a

| | KOMISJANADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EURO-TAX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Euro-Tax.pl S.A. na dzień 23 maja 2011 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Euro-Tax.pl Spółki Akcyjnej ("Spółka") z siedzibą w Poznaniu 60-750, ul. Wyspiańskiego 14/2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznania-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000311384, Nr NIP: 972-117-92-58, Nr REGON: 300855761, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021 oraz art.4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 23 maja 2011 roku Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w siedzibie Spółki (60-750 Poznań, ul. Wyspiańskiego 14/2), z następującym porządkiem obrad:1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności.3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.4. Przyjęcie porządku obrad.5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji
Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.6. Powołanie członków Komisji Skrutacyjnej.7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz z oceny sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego oraz z oceny wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat Spółki za rok obrotowy 2010.8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.10. Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2010 wraz z ustaleniem dnia przyznania i wypłaty dywidendy.11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl za rok 2010.12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl za rok 2010.13. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków w roku obrotowym 2010.14. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.15. Wolne głosy i wnioski.16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki i, treść projektów uchwał, wzory pełnomocnictw oraz formularz wykonywania głosów przez pełnomocnika zawarte zostały w treści załączników do niniejszego Raportu.W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (data ogłoszenia przypada w dniu 27 kwietnia 2011 roku) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. nie później niż 9 maja 2011 roku), od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | WZAUchwaly23052011.pdf | | | | | | | | | | |
| | ZWZAogloszenie23052011.pdf | | | | | | | | | | |
| | ZWZAPelnomocnictwa23052011.pdf | | | | | | | | | | |
| | WZAFormularzPelnomocnictwa2305_2011.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EURO-TAX SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EURO-TAX S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-750 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wyspiańskiego 14/2
(ulica) (numer)
(61) 828 81 02 (61) 828 81 22
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
d1dbq0a

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-26 Adam Powiertowski Prezes Zarządu
2011-04-26 Andrzej Jasieniecki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1dbq0a

Podziel się opinią

Share
d1dbq0a
d1dbq0a