Trwa ładowanie...
d1ftz1z
espi

EUROCASH - Zakończenie subskrypcji Akcji Motywacyjnych Serii G (8/2014)

EUROCASH - Zakończenie subskrypcji Akcji Motywacyjnych Serii G (8/2014)
Share
d1ftz1z

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EUROCASH | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie subskrypcji Akcji Motywacyjnych Serii G | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Eurocash S.A. (dalej "Eurocash") informuje, że dnia 31 grudnia 2013 r. została zakończona subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela Serii G o wartości 1 złotych każda (dalej "Akcje Motywacyjne Serii G") emitowanych w ramach Czwartego Programu Motywacyjnego Pracowników (por. raport 9/2007 zawierający treść uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash nr 18 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie Czwartego i Piątego Programu Motywacyjnego i Premiowego dla Pracowników na lata 2007 i 2008, raport 73/2010 o emisji obligacji serii F z prawem pierwszeństwa oraz raport 72/2010 o ustaleniu ceny emisyjnej akcji serii G). Zarząd Eurocash przedstawia dane dotyczące subskrypcji Akcji Motywacyjnych Serii G: 1) Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Akcji Motywacyjnych Serii G: ? data rozpoczęcia subskrypcji: 1 stycznia 2011 r. ? data zakończenia subskrypcji: 31 grudnia 2013 r. 2) Data przydziału Akcji Motywacyjnych Serii G: wydanie obejmowanych Akcji Motywacyjnych Serii G następowało w drodze ich
rejestracji na rachunkach papierów wartościowych subskrybentów w okresie od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2013 r. 3) Liczba Akcji Motywacyjnych Serii G objętych subskrypcją: 1.020.000 4) Stopa redukcji: 0%. 5) Liczba Akcji Motywacyjnych Serii G na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 997.000 6) Liczba Akcji Motywacyjnych Serii G które zostały przydzielone w ramach subskrypcji: 997.000 7) Cena, po jakiej były nabywane Akcje Motywacyjne Serii G: 9,78 zł za jedną akcję. 8) Liczba osób, które złożyły zapisy na Akcji Motywacyjnych Serii G objęte subskrypcją: 128 9) Liczba osób, którym przydzielono Akcje Motywacyjne Serii G w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 128 10) Ze względu na charakter podwyższenia kapitału zakładowego nie zostały zawarte umowy o subemisję. 11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby oferowanych Akcji Motywacyjnych Serii G i ceny emisyjnej: 9.750.660 zł 12) Koszty przygotowania i przeprowadzenia emisji Akcji Motywacyjnych Serii G wyniosły 164 126,00 zł, na
co złożyły się: ? przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 138 918,40 zł. ? wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie ? Emitent nie ponosił kosztów z tego tytułu. ? sporządzenia prospektu emisyjnego ? Emitent nie ponosił kosztów z tego tytułu. ? koszty doradztwa ? 25 207,60zł. ? promocja oferty ? Emitent nie ponosił kosztów z tego tytułu. Oferta publiczna Akcji Motywacyjnych Serii G została przeprowadzona na podstawie Memorandum Informacyjnego sporządzonego zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 5 lit. d i art. 7 ust. 4 pkt 7 w związku z art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Koszty emisji Akcji Motywacyjnych Serii G poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki pomniejszyły kapitał zapasowy Spółki powstały z nadwyżki ceny emisyjnej Akcji Motywacyjnych Serii G ponad ich wartość nominalną. W sprawozdaniu finansowym sporządzanym zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Rachunkowości, koszty te zostały ujęte jako koszty finansowe a po zakończeniu wykupu będą zaliczone do kapitału zapasowego. 13) Średni koszt subskrypcji przypadający na jedną Akcję Motywacyjną Serii G wyniósł 0,16 zł. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EUROCASH SA
(pełna nazwa emitenta)
EUROCASH Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-052 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wiśniowa 11
(ulica) (numer)
061 658 33 01 061 658 33 04
(telefon) (fax)
eurocash@aurocash.com.pl www.eurocash.com.pl
(e-mail) (www)
779-19-06-082 631008941
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-12 Jacek Owczarek Członek Zarządu
2014-02-12 Arnaldo Guerreiro Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ftz1z

Podziel się opinią

Share
d1ftz1z
d1ftz1z