Trwa ładowanie...
d4e1m36
espi

EUROTEL S.A. - Informacja o istotnej umowie - Umowa nabycia udziałów w spółce (37/2011)

EUROTEL S.A. - Informacja o istotnej umowie - Umowa nabycia udziałów w spółce (37/2011)
Share
d4e1m36

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 37 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EUROTEL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o istotnej umowie - Umowa nabycia udziałów w spółce | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 5. pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259), Zarząd Eurotel SA informuje o zawarciu w dniu wczorajszym umowy nabycia udziałów w MEDIA System Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Przedmiotem umowy jest nabycie 528 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy udział, za cenę jednego udziału 78,13 zł (siedemdziesiąt osiem złotych 13/100), co daje łącznie kwotę 41 252 zł 64 gr (czterdzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa zł 42/100), stanowiących łącznie 33% kapitału zakładowego MEDIA System Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. Spółka ta prowadzi działalność w segmencie telesprzedaży ("call-center") i działa na rynku w tej branży od ponad trzech miesięcy wykazując znaczącą dynamikę wzrostu przychodów.
Głównym klientem tej spółki jest obecnie jeden z wiodących operatorów telekomunikacyjnych. Transakcja jest finansowana ze środków własnych Emitenta. Umowa została uznana za istotną ze względu na rosnące znaczenie takiego kanału sprzedaży, możliwą synergię z podstawową działalnością Emitenta oraz zakładany znaczący wzrost przychodów tej spółki w przyszłości. Zawarta transakcja jest kontynuacją realizacji strategii dywersyfikacji źródeł przychodów przy założeniu inwestowania w projekty zbliżone do podstawowej branży w jakiej działa Grupa Eurotel. Osiągnięty w związku z zawartą transakcją 33% udział w kapitale zakładowym MEDIA System Sp. z o.o. Zarząd Eurotel SA uznaje za adekwatny do nakładów poniesionych na nabycie udziałów oraz zasilenie kapitałowe tej spółki w stosunku do jej aktualnej pozycji rynkowej i możliwości generowania przychodów. Emitent dopuszcza możliwość zwiększenia w przyszłości zaangażowania kapitałowego w działalność MEDIA System przy założeniu odpowiedniego zwiększenia ilości udziałów
wspólnika ponoszącego ciężar współfinansowania rozwoju tej spółki. Nie istnieją powiązania kapitałowe między stronami umowy nabycia udziałów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Eurotel Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
EUROTEL S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-126 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Myśliwska 21
(ulica) (numer)
058 5203819 - 20 058 5203819 w 202
(telefon) (fax)
gdansk@eurotel.pl www.eurotel.pl
(e-mail) (www)
5861584525 191167690
(NIP) (REGON)
d4e1m36

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-01 Krzysztof Stepokura Prezes Zarządu
2011-12-01 Tomasz Basiński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4e1m36

Podziel się opinią

Share
d4e1m36
d4e1m36