Trwa ładowanie...
d1b1sde

EUROTEL S.A. - Zlecenie zakładania lokat terminowych OVERNIGHT. (41/2010)

EUROTEL S.A. - Zlecenie zakładania lokat terminowych OVERNIGHT. (41/2010)

Share
d1b1sde

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 41 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EUROTEL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zlecenie zakładania lokat terminowych OVERNIGHT. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 5.1 Rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259), Zarząd Eurotel S.A. informuje, że na posiadanym rachunku w banku Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul.Suwak 3, wpisanym do KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr 6421, został złożony wniosek o uruchomienie Automatycznych Lokat Overnight (O/N).Charakterystyka lokaty:Lokata wykonywana będzie z nadwyżki wolnych środków obrotowych.Kwota progowa lokaty: 300.000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy 00/100 PLN) tj. minimalne saldo na rachunku wymagane do złożenia lokaty O/N.Oprocentowanie lokaty : oprocentowanie bazowe SB=[(1-0,035) * stawka WIBID O/N]+ [(0,9 * stopa NBP dla redyskonta weksli * 0,035)],
pomniejszone o 1,50 punkty procentowe.Kryterium powiązań: brak - transakcja wolnorynkowa z podmiotem nie powiązanym. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1b1sde

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-19 Tomasz Basiński
2010-11-19 Krzysztof Stepokura

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1b1sde

Podziel się opinią

Share
d1b1sde
d1b1sde