Trwa ładowanie...
d3b3wt8
d3b3wt8
espi

FAMUR S.A. - Zawarcie znaczącej umowy z KW S.A. (13/2014)

FAMUR S.A. - Zawarcie znaczącej umowy z KW S.A. (13/2014)
Share
d3b3wt8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FAMUR S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy z KW S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FAMUR S.A. przekazuje, iż w dniu 03.04.2014 powziął wiadomość, że Emitent oraz jego podmioty zależne od dnia 19 lutego 2014r. tj. opublikowania raportu bieżącego nr 9/2014 zawarły z Kompanią Węglową S.A. szereg umów jednostkowych, których łączna kwota przekracza 10% kapitałów własnych FAMUR S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2013, tj. stanu wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego. Tym samym łączna wartość tych umów spełnia kryterium uznania ich za znaczącą umowę. Łączna wartość netto zawartych umów, o których Emitent powziął widomość w okresie od 19 lutego 2014r. do 3 kwietnia 2014r. wynosi 100.578.989,38 zł. Umową o największej wartości jest umowa datowana na dzień 25 marca 2014r, zawarta pomiędzy Spółkami z Grupy FAMUR (Wierzyciele) a Kompanią Węglową S.A (Dłużnik), przedmiotem umowy jest zawarcie porozumienia o spłacie wierzytelności w kwocie 63.706.832,69 zł. Płatności będą realizowane zgodnie z ustalonym harmonogramem do dnia 30 maja 2014r. Dłużnik oświadcza, że w
ramach podpisanych z Bankami Dyskontującymi umów, posiada stosowny limit umożliwiający uzyskanie przez Wierzycieli zapłaty z tytułu wierzytelności. Zgodnie z postanowieniami umowy Wierzyciele zobowiązują się umorzyć Dłużnikowi część odsetek, tj. 592.224,36 zł z ogólnej kwoty odsetek tj. 2.308.117,02 zł. pod warunkiem rozwiązującym, zakładającym dokonywanie płatności zgodnie z warunkami przewidzianymi w porozumieniu. Zgodnie z podpisanym porozumieniem, całkowite ryzyko wiązane z brakiem zapłaty należności w stosunku do Banków Dyskontujących przez Dłużnika spoczywa na Dłużniku. Strony uzgodniły, że w okresach miesięcznych będą ustalać wykaz wierzytelności, które będą oddawane do dyskonta a które powstały po 24.03.2014 Umowa została zawarta na czas nieokreślony z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FAMUR Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
FAMUR S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-698 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Armii Krajowej 51
(ulica) (numer)
+48 32 359 63 00 +48 32 359 66 77
(telefon) (fax)
sekretariat@famur.com.pl www.famur.com
(e-mail) (www)
634-012-62-46 270641528
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-03 Waldemar Łaski Prezes Zarządu
2014-04-03 Beata Zawiszowska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3b3wt8

Podziel się opinią

Share
d3b3wt8
d3b3wt8