Trwa ładowanie...
d3bp3bo

FARMACOL - Raport roczny R 2013

FARMACOL - Raport roczny R 2013

Share
d3bp3bo
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 531 000 4 997 903 1 313 465 1 197 504
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 74 735 93 718 17 748 22 455
Zysk (strata) brutto 96 376 106 505 22 887 25 519
Zysk (strata) netto 81 679 86 199 19 397 20 653
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 24 951 190 829 5 925 45 723
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -47 573 -6 429 -11 297 -1 540
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 499 -28 453 593 -6 817
Przepływy pieniężne netto, razem -20 123 155 947 -4 779 37 365
Aktywa razem 2 157 809 1 719 672 520 305 420 643
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 334 720 978 262 321 836 239 289
Zobowiązania długoterminowe 115 633 26 024 27 882 6 366
Zobowiązania krótkoterminowe 1 219 087 952 238 293 954 232 924
Kapitał własny 823 089 741 410 198 469 181 354
Kapitał zakładowy 23 400 23 400 5 642 5 724
Liczba akcji (w szt.) 23 400 000 23 400 000 23 400 000 23 400 000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 3,49 3,68 0,83 0,88
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 35,17 31,68 8,48 7,75
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,55 3,74 0,84 0,90
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 35,76 32,21 8,62 7,88
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
2014.03.21 - !FINAL! - Farmacol - jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2013 rok (na www).pdf Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Farmacol S.A.
2014.03.21 - !FINAL! - Farmacol - sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci jednostki w 2013 roku (na www).pdf Sprawozdanie Zarządu Farmacol S.A. za rok 2013 wraz z listem Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
OPINIAFARMACOLSA_2013.pdf Opinia biełego rewidenta dotycząca Farmacol S.A.
RAPORTFARMACOLSA_2013.pdf Raport z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Farmacol S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3bp3bo

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | FARMACOL SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | FARMACOL | | Handel (han) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 40-541 | | Katowice | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Rzepakowa | | 2 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 032 208 06 00 | | 032 202 24 97 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | farmacol@farmacol.com.pl | | farmacol.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 634-00-23-629 | | 273352747 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Barbara Kaszowicz p.o. Prezes Zarządu
2014-03-21 Kamil Kirker Członek Zarządu
2014-03-21 Krzysztof Sitko Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Janina Strzempa Z-ca Dyrektora Finansowego Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3bp3bo

Podziel się opinią

Share
d3bp3bo
d3bp3bo