Trwa ładowanie...
d1pn8p3

FAST FINANCE S.A. - Emisja obligacji serii J (5/2015)

FAST FINANCE S.A. - Emisja obligacji serii J (5/2015)

Share
d1pn8p3

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | FAST FINANCE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji serii J | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Fast Finance S.A. (?Emitent?) niniejszym podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 20 marzec 2015 roku podjął uchwałę o przydziale 24 848 (dwadzieścia cztery tysiące osiemset czterdzieści osiem) sztuk obligacji serii J, zwykłych, kuponowych, zabezpieczonych, na okaziciela o wartości nominalnej 1.000 zł (tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 24.848.000 zł (dwadzieścia cztery miliony osiemset czterdzieści osiem tysięcy złotych). Obligacje serii J zostały zaoferowane w trybie określonym w art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach (emisja niepubliczna). Obligacje zostały wyemitowane z następującymi warunkami emisji: - cel emisji: refinansowanie zobowiązań pieniężnych wynikających z emisji obligacji serii D oraz na prowadzenie działalności operacyjnej związanej z nabywaniem na własność lub za pośrednictwem Fast Finance NS FIZ portfeli wierzytelności pieniężnych, ich obsługą i zarządzaniem; - wielkość emisji: 24.848.000 zł - wartość nominalna i cena emisyjna jednej obligacji : 1.000 zł - warunki
wykupu: wykup obligacji nastąpi w dniu 31 grudnia 2016 roku. - warunki oprocentowania: oprocentowanie zmienne, w wysokości WIBOR 6M + 7,50 p.p. w skali roku, półroczne okresy odsetkowe; - zabezpieczenie: (i) zastaw rejestrowy do kwoty 75 mln zł (najwyższa suma zabezpieczenia), zastaw rejestrowy na zbiorze wszelkich obecnych i przyszłych wierzytelności pieniężnych wynikających z tytułu niespłaconych pożyczek i kredytów, nabytych przez Emitenta na mocy umów sprzedaży wierzytelności od EuroBank S.A., zastaw rejestrowy został wpisany dnia 04 marca 2015 r. w rejestrze zastawów prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu; (ii) poddanie się egzekucji przez Emitenta w trybie art. 777 kodeksu postepowania cywilnego do kwoty 45 mln zł; - wartość zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego złożenie propozycji nabycia: 62,6 mln zł (zobowiązania finansowe z wyłączeniem rezerw); - perspektywa kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu: 52 mln zł (łącznie ze zobowiązaniami z
Obligacji z wyłączeniem rezerw); - dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji: wszelkie istotne kwestie dotyczące sytuacji Emitenta będą przekazywane w trybie i na zasadach określonych przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. - zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji: Emitent posiada pełną zdolność do obsługi zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji serii J, - wycena przedmiotu zastawu została dokonana przez uprawnionego biegłego p. Bożenę Pustelnik nr uprawnień 3298 zgodnie z art. 10 ust 2 Ustawy o Obligacjach, przedmiot zabezpieczenia oszacowany został na kwotę 75.007.703,45 PLN na dzień 28 styczeń 2015r. Obligacje wyemitowane w ramach niniejszej emisji nie są obligacjami zamiennymi na akcje, ani nie zostały wyemitowane z prawem pierwszeństwa.
Podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 roku, poz. 259 ze zmianami). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1pn8p3

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FAST FINANCE S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 51-116 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wołowska | | 20 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (71) 361 20 42 | | (71) 361 20 42 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@fastfinance.pl | | www.fastfinance.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 8992510954 | | 933006546 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Jacek Longin Daroszewski Prezes Zarządu Jacek Longin Daroszewski
2015-03-20 Jacek Zbigniew Krzemiński Wiceprezes Zarządu Jacek Zbigniew Krzemiński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1pn8p3

Podziel się opinią

Share
d1pn8p3
d1pn8p3