Trwa ładowanie...
d1ob4oj
d1ob4oj
espi

FAST FINANCE S.A. - Raport kwartalny Q 3/2014

FAST FINANCE S.A. - Raport kwartalny Q 3/2014
Share
d1ob4oj

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | | |
| | Rachunek zysków i strat | | | | | |
| | Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 20 725 | 21 259 | 4 958 | 5 034 | |
| | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 623 | 10 366 | 2 302 | 2 455 | |
| | Zysk (strata) brutto | 7 343 | 7 154 | 1 757 | 1 694 | |
| | Zysk (strata) netto | 6 415 | 6 131 | 1 535 | 1 452 | |
| | Liczba akcji (w szt.) | 25 000 000 | 100 000 000 | 25 000 000 | 100 000 000 | |
| | Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,26 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | |
| | | | | | | |
| | Przepływy pieniężne | | | | | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 8 472 | 13 042 | 2 027 | 3 088 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -9 738 | -4 298 | -2 329 | -1 018 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 228 | -7 805 | -294 | -1 848 | |
| | Przepływy pieniężne netto, razem | -2 494 | 939 | (597) | 222 | |
| | | | | | | |
| | Sprawozdanie z sytuacji finansowej | 30.09.2014 | 30.09.2013 | 30.09.2014 | 30.09.2013 | |
| | Aktywa, razem | 300 351 | 274 801 | 71 932 | 65 176 | |
| | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 251 484 | 234 448 | 60 228 | 55 605 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 193 149 | 196 118 | 46 258 | 46 514 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 58 335 | 38 330 | 13 971 | 9 091 | |
| | Kapitał własny | 48 867 | 40 353 | 11 703 | 9 571 | |
| | Kapitał zakładowy | 1 000 | 1 000 | 239 | 237 | |
| | Liczba akcji (w szt.) | 25 000 000 | 100 000 000 | 25 000 000 | 100 000 000 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ EUR) | 1,95 | 0,40 | 0,47 | 0,10 | |
| | | | | | | |
| | Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do euro w okresach objętych sprawozdaniem finansowym oraz za okresy porównywalne ustalane są na podstawie kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski. Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych z prezentowanego sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych przeliczono na euro. Poszczególne pozycje bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu – kurs średni na dzień 30.09.2014 roku wynosił 4,1755 PLN, kurs średni na dzień 30.09.2013 roku wynosił 4,2163 PLN. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym. Kurs średni w okresie 01.01.2013 – 30.09.2013 roku obliczony jako średnia arytmetyczna kursów
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca wynosił: 1 EUR = 4,2231 PLN. Kurs średni w okresie 01.01.2014 – 31.09.2014 roku obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca wynosił: 1 EUR = 4,1803 PLN. | | | | | |
| | | | | | | |
| | Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | | | | | |
| | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport kwartalny 3Q2014 Fast Finance.pdf Raport kwartalny 3Q2014 Fast Finance

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 3 / 2014
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-07-01 do 2014-09-30
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSFF
w walucie
data przekazania: 2014-11-06
FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FAST FINANCE S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
53-035 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Agrestowa 112
(ulica) (numer)
(71) 361 20 42 (71) 361 20 42
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
8992510954 933006546
(NIP) (REGON)
d1ob4oj

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-06 Jacek Longin Daroszewski Prezes Zarządu Jacek Longin Daroszewski
2014-11-06 Jacek Zbigniew Krzemiński Wiceprezes Zarządu Jacek Zbigniew Krzemiński

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ob4oj

Podziel się opinią

Share
d1ob4oj
d1ob4oj