Trwa ładowanie...
d3wuesp
d3wuesp
espi

FEERUM S.A. - Stanowisko Zarządu odnośnie planowanego połączenia spółek (20/2014)

FEERUM S.A. - Stanowisko Zarządu odnośnie planowanego połączenia spółek (20/2014)
Share
d3wuesp

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | FEERUM S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Stanowisko Zarządu odnośnie planowanego połączenia spółek | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie, adres: ul. Okrzei 6, 59-225 Chojnów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000280189 (dalej ?FEERUM? lub ?Spółka Przejmująca?), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 roku dotyczącego podjęcia decyzji o zamiarze połączenia Spółki Przejmującej ze spółkami w 100% zależnymi tj. ze spółką ?Feer ? Pol? sp. z o.o. z siedzibą w Chojnowie (dalej ?Spółka Przejmowana I?) oraz Pearl Corporation sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej ?Spółka Przejmowana II?) (dalej razem jako ?Spółki Przejmowane?) uważa połączenie za zasadne od strony ekonomicznej, organizacyjnej oraz prawnej, a w konsekwencji pozytywnie ocenia planowanie połączenie Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi.Zarząd Spółki Przejmującej rekomenduje akcjonariuszom Spółki Przejmującej głosowanie podczas
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 6 maja 2014 roku za podjęciem uchwały w sprawie połączenia.Połączenie jest realizacją ostatniego etapu restrukturyzacji grupy kapitałowej FEERUM. Celem działań restrukturyzacyjnych jest stworzenie uproszczonej i nowoczesnej struktury organizacyjnej grupy i dążenie do usprawnienia funkcjonowania oraz zwiększania efektywności Spółki Przejmującej we wszystkich obszarach jej działalności.Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) tzn. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą. W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółek Przejmowanych połączenie spółek zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym, zgodnie z art 516 § 6 KSH. W związku z powyższym, plan połączenia nie zostanie poddany badaniu biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy oraz nie zostaną sporządzone sprawozdania Zarządów łączących się spółek. Zgodnie z art. 515 §1 KSH połączenie
zostanie dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.Plan połączenia wraz z załącznikami został udostępniony na stronie internetowej FEERUM i ogłoszony w raporcie bieżącym nr 12/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 roku.Podstawa prawna: § 19 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FEERUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FEERUM S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-225 CHOJNÓW
(kod pocztowy) (miejscowość)
OKRZEI 6
(ulica) (numer)
+48 76 81 96 738 +48 76 81 96 738
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
691-237-40-93 020517408
(NIP) (REGON)
d3wuesp

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-03 PIOTR WIELESIK CZŁONEK ZARZĄDU
2014-05-03 MIECZYSŁAW MIETELSKI CZŁONEK ZARZĄDU

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3wuesp

Podziel się opinią

Share
d3wuesp
d3wuesp