Trwa ładowanie...
d3eg1my

FERRO S.A. - Rejestracja przez Sąd kapitału docelowego i warunkowego podwyższenia kapitału zakład...

FERRO S.A. - Rejestracja przez Sąd kapitału docelowego i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian Statutu FERRO SA (6/2011)

Share
d3eg1my

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FERRO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja przez Sąd kapitału docelowego i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian Statutu FERRO SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Ferro S.A. w dniu 8 lutego 2011 r. otrzymał informację, że Postanowieniem z dnia 4 lutego 2011r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował kapitał docelowy i warunkowo podwyższył kapitał zakładowy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 stycznia 2011r. w Uchwałach nr 4, 5 i 6 o czym Zarząd informował w raporcie bieżącym nr 2/2011 z dnia 14 stycznia 2011r.Wysokość kapitału docelowego po rejestracji wynosi 1.000.000,00zł (jeden milion złotych 00/100).Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego po rejestracji wynosi 1.132.290,00zł ( jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt złotych 00/100) i dzieli się na nie więcej niż 1.132.290 (milion sto trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.W ramach kapitału docelowego Zarząd jest upoważniony do
podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.000.000 (jeden milion) złotych w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego do ww. kwoty wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu dokonanej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 14 stycznia 2011 r. W ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 KSH, z terminem zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na akcje.Celem
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5 z dnia 14 stycznia 2011 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5 z dnia 14 stycznia 2011 r. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa powyżej, będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii E w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r. Akcje serii E pokrywane będą wkładami pieniężnymi.Na dzień sporządzenia raportu Zarząd nie podjął uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego .Na dzień sporządzenia raportu w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki nie zostały wyemitowane żadne akcje.Jednocześnie, w związku z zarejestrowaniem przez Sąd zmian w Statucie Spółki, w załączniku do niniejszego raportu Spółka przekazuje
treść nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki.Szczegółowa podstawa prawna:RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim § 5 ust.1pkt.9 | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Tekst jednolity Statutu FERRO SA.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3eg1my

| | | FERRO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FERRO S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 32-050 | | Skawina | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Przemysłowa | | 7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 12 25 62 150 | | +48 12 27 67 607 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.ferro.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 944-20-51-648 | | 356375388 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-09 Aneta Raczek Prezes Zarządu
2011-02-09 Artur Depta Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3eg1my

Podziel się opinią

Share
d3eg1my
d3eg1my