Trwa ładowanie...
d1790g4
espi

FON - Informacja w sprawie realizacji programu skupu akcji własnych ? Zobowiązanie akcjonariusza ...

FON - Informacja w sprawie realizacji programu skupu akcji własnych ? Zobowiązanie akcjonariusza oraz ustanowienie zabezpieczeń przez akcjonariusza w ramach programu skupu akcji własnych Spółki. (105/2014)
Share
d1790g4

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 105 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-17 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | FON | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja w sprawie realizacji programu skupu akcji własnych ? Zobowiązanie akcjonariusza oraz ustanowienie zabezpieczeń przez akcjonariusza w ramach programu skupu akcji własnych Spółki. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FON S.A. w Płocku w nawiązaniu do raportów bieżących nr 99/2014, 100/2014, 102/2014, 103/2014 oraz 104/2014, niniejszym informuje, że w ramach prowadzonego przez Emitenta programu skupu akcji własnych Spółki, akcjonariusz DAMF Invest S.A. w Płocku (KRS 0000392143) w dniu 17.11.2014r. ustanowił na rzecz Emitenta zobowiązanie do realizacji obowiązków określonych w § 3 ust. 17 lit. a) uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.10.2014r. oraz należyte zabezpieczenie zapłaty kary umownej o której mowa w § 3 ust. 17 lit. b) wyżej wymienionej uchwały. Akcjonariusz DAMF Invest S.A. w Płocku zgodnie z treścią § 3 ust. 17 lit. a) uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zobowiązał się pod rygorem zapłaty kary umownej do objęcia i pokrycia akcji nowej emisji Spółki, która będzie prowadzona w okresie pomiędzy 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. kwotą w wysokości 51.150.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) złotych odpowiadającą
ilorazowi liczby 15.000.000 tj. liczby odpowiadającej liczbie akcji objętych wnioskiem DAMF Invest S.A. po redukcji oraz ceny sprzedaży akcji tj. 3,41 złotych każda akcja. Emitent informuje, również, że DAMF Invest S.A. w dniu 17.11.2014r. zgodnie ze swoim wnioskiem oraz w oparciu o treść Uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 01/11/2014 z dnia 10.11.2014 r. ustanowił na rzecz Emitenta zabezpieczenie zapłaty kary umownej na rzecz Spółki w postaci: 1) Upoważnienia Emitenta do pełnego dysponowania rachunkiem maklerskimi akcjonariusza na którym zdeponowane są : - 8.661.895 (słownie: osiem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pieć) akcji spółki Elkop S.A. z siedzibą w Chorzowie, których wartość zgodnie z kursem notowań na rynku regulowanym GPW S.A. w Warszawie wynosi 1,69 zł (jeden złoty 69/100) za każdą akcje tj. łącznie 14.638.602,55 zł (czternaście milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy sześćset dwa złote 55/100), oraz - 4.631.164 (słownie: cztery miliony sześćset
trzydzieści jeden tysięcy sto sześćdziesiąt cztery) akcji spółki Resbud S.A. z siedzibą w Płocku, których wartość zgodnie z kursem notowań na rynku regulowanym GPW S.A. w Warszawie wynosi 2,89 zł (dwa złote 89/100) za każdą akcje tj. łączna wartość tych akcji to 13.384.063,96 zł. (trzynaście milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt trzy złote 96/100), - 13.260.911 (słownie: trzynaście milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset jedenaście) akcji spółki Atlantis S.A. z siedzibą w Płocku, których wartość zgodnie z kursem notowań na rynku regulowanym GPW S.A. w Warszawie wynosi 1,05 zł (jeden złoty 05/100) za każdą akcje tj. łączna wartość tych akcji to 13.923.956,55 zł. (trzynaście milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych 55/100). 2) Przewłaszczenia na rzecz Emitenta 15.000 (piętnaście tysięcy) obligacji wyemitowanych przez spółkę IFEA Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (KRS 0000512607) o wartości nominalnej 16.687.500,00 złotych (słownie:
szesnaście milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych 00/100). Upoważnienie Emitenta do pełnego dysponowania rachunkiem maklerskim na którym zostały zdeponowane ww. akcje zostało zapewnione przez akcjonariusza poprzez udzielenie Emitentowi nieodwołalnego i bezterminowego pełnomocnictwa do dysponowania przez Emitenta rachunkiem papierów wartościowych akcjonariusza na którym zdeponowane są wyżej wymienione akcje ELKOP S.A., Resbud S.A. oraz ATLANTIS S.A. Pełnomocnictwo obejmuje uprawnienie Emitenta do składania wszelkich zleceń dotyczących akcji ELKOP S.A., Resbud S.A. oraz ATLANTIS S.A. w tym w szczególności do ich sprzedaży oraz przeniesienia na inny wskazany przez Emitenta rachunek papierów wartościowych, a także do dokonywania przelewów środków pieniężnych znajdujących się na tych rachunkach pochodzących ze sprzedaży akcji do wysokości wymagalnej kary umownej. Umocowanie Emitenta zostało złożone w stosownym domu maklerskim oraz na chwilę publikacji niniejszego raportu jest skuteczne
nieodwołalne i bezterminowe. Zgodnie z powyższym Emitent informuje, że jest podmiotem uprawnionym do dysponowania wyżej opisanymi akcjami będącymi własnością DAMF Invest S.A. W dniu 17.11.2014r. Emitent zawarł również z akcjonariuszem DAMF Invest S.A. umowę przewłaszczenia 15.000 (piętnaście tysięcy) obligacji wyemitowanych przez spółkę IFEA Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku o wartości nominalnej 16.687.500,00 złotych (słownie: szesnaście milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych 00/100) złotych. Obligacje zostały wyemitowane przez IFEA Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy W Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000512607. Wartość nominalna jednej obligacji to 1.112,50 zł (tysiąc sto dwanaście złotych 50/100) Zgodnie z treścią umowy przewłaszczenia obligacji Emitent będzie uprawniony do przejęcia na własność
obligacji będących przedmiotem umowy z dnia 17.11.2014r. w przypadku naruszenia przez akcjonariusza jego zobowiązań wobec Spółki. Emitent jest uprawniony do skorzystania z powyższych zabezpieczeń w przypadku gdy akcjonariusz naruszy zaciągnięte wobec Spółki zobowiązanie do objęcia akcji Spółki nowej emisji oraz nie uiści należnej z tego tytułu Spółce kary umownej. Ponadto Emitent informuje, że pomiędzy Emitentem, DAMF Invest S.A. w Płocku zachodzą następujące powiązania osobowe, Prezes Zarządu DAMF Invest S.A. Pani Małgorzata Patrowicz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, oraz Członkowie Rady Nadzorczej DAMF Invest S.A. Pan Damian Patrowicz oraz Pani Marianna Patrowicz pełnią funkcję Członków Rady Nadzorczej Emitenta. Ponadto Emitent informuje, że pomiędzy Emitentem a IFEA Sp. z o.o. w Płocku zachodzą następujące powiązania osobowe, Prezes Zarządu DAMF Invest S.A. Pani Małgorzata Patrowicz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Emitent informuje również, że jest udziałowcem IFEA Sp. z
o.o. posiadającym 12.999 udziały IFEA Sp. z o.o. o wartości nominalnej 5.000,00 zł każdy o łącznej wartości nominalnej 64.995.000 zł stanowiące 25,42 % udziału w kapitale zakładowym IFEA Sp. z o.o. oraz ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu Wspólników IFEA Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FON SA
(pełna nazwa emitenta)
FON Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-402 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Padlewskiego 18c
(ulica) (numer)
24 367 31 32 24 367 31 32
(telefon) (fax)
biuro@fon-sa.pl www.fon-sa.pl
(e-mail) (www)
548-007-58-44 070009914
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-17 Robert Ogrodnik Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1790g4

Podziel się opinią

Share
d1790g4
d1790g4