Trwa ładowanie...
d4m1i5r

FON - Raport roczny R 2013

FON - Raport roczny R 2013

Share
d4m1i5r
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012* 2013 2012*
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 4 498 120 1068 29
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 972 - 1 011 - 943 -242
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 34 476 -11 434 8 187 - 2 740
Zysk (strata) netto 25 821 -11 862 6 132 - 2 842
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej -77 550 12 664 -18 416 3 030
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 14 081 - 14 404 3344 - 3 451
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 57 430 2 283 13 638 547
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów - 6039 543 -1 434 130
Aktywa razem 296 393 65 218 71 468 15 953
Zobowiązania krótkoterminowe 2 433 8 542 587 2 089
Kapitał własny 258 068 56 102 62 227
Kapitał zakładowy 100 804 33 775 24 307 8 262
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 738 084 681 337 222 603 738 084 681 337 222 603
Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł / EURO) 0,03 -0,04 0,01 -0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 0,26 0,17 0,06 0,04
* Przedstawione powyżej dane porównawcze za rok 2012 dotyczą danych jednostkowych Fon S.A.Załączone sprawozdanie finansowe zawiera również przekształone dane porównawcze za rok 2012 uwzgledniające dane z połączonych spółek.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Jednostkowe sprawozdania finansowe Fon SA za rok 2013.pdf
Sprawozdanie Zarządu Fon SA rok 2013.pdf
List Zarządu.pdf
Oświadczenie ws. ładu korporacyjnego.pdf
Oświadczenie ws rzetelności sprawozdania.pdf
Oświadczenie ws. wyboru biegłych.pdf
Opinia biegłych.pdf
Raport biegłych.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4m1i5r

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR i MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | FON SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | FON | | Finanse (inne) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 09-402 | | Płock | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Padlewskiego | | 18c | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 24 367 31 32 | | 24 367 31 32 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | biuro@fon-sa.pl | | www.fon-sa.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 548-007-58-44 | | 070009914 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Robert Ogrodnik Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Jolanta Gałuszka Galex Kancelaria Biegłego Rewidenta

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4m1i5r

Podziel się opinią

Share
d4m1i5r
d4m1i5r