Trwa ładowanie...
d2xxqj7

FORTE - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

FORTE - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d2xxqj7
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów,materiałów i usług 666 365 560 531 158 244 134 304
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 72 421 41 700 17 198 9 991
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 73 147 41 669 17 370 9 984
Zysk (strata) okresu przypadające akcjonariuszom Jednostki Dominujacej 57 856 34 473 13 739 8 260
Całkowite dochody netto za okres 58 290 52 447 13 842 12 566
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 80 071 71 545 19 015 17 142
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (16 463) (28 612) (3 910) (6 855)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (17 499) (38 290) (4 156) (9 174)
Zwiększenie/ zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 46 109 4 643 10 950 1 112
Liczba akcji (w szt.) 23 751 084 23 751 084 23 751 084 23 751 084
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominujacej(w zł/ EUR) 2,44 1,45 0,58 0,35
31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012
Suma aktywów 554 854 484 127 133 790 118 421
Zobowiązania razem 170 247 135 244 41 051 33 082
Zobowiązania długoterminowe 76 581 48 247 18 466 11 802
Zobowiązania krótkoterminowe 93 666 86 997 22 585 21 280
Kapitał własny 380 896 345 234 91 844 84 446
Kapitał zakładowy 23 751 23 751 5 727 5 810
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR) 16,04 14,54 3,87 3,56
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów zostały przeliczone według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2013 roku i 31 grudnia 2012 roku przez Narodowy Bank Polski, wynoszącego odpowiednio: 4,1472 zł i 4,0882 zł w stosunku do 1 EUR.Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone według średniego kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień kazdego miesiąca w okresie 12 miesięcy zakończonych dnia 31 grudnia 2013 roku i 31 grudnia 2012 roku, a wynoszących odpowiednio: 4,2110 zł i 4,1736 zł za 1 EUR.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa_2013.pdf List Prezesa
Opinia i raport GK Forte 2013.pdf Opinia i raport niezależnego biegłego
Sprawozdanie finansowe Grupy FORTE_2013.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Fabryk Mebli Forte
Sprawozdanie z działalności Grupy FORTE 2013.pdf Sprawozdanie z działalności Grupy Fabryk Mebli Forte

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2xxqj7

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | FABRYKI MEBLI FORTE SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | FORTE | | Drzewny (drz) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 07-300 | | Ostrów Mazowiecka | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Biała | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 0-29 74620-81 do 86 | | 0-29 74629-19 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | forte@forte.com.pl | | www.forte.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 7590005082 | | 550398784 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Maciej Formanowicz Prezes Zarządu
2014-03-21 Mariusz Gazda Członek Zarządu
2014-03-21 Klaus Dieter Dahlem Członek Zarządu
2014-03-21 Gert Coopmann Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Anna Wilczyńska Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2xxqj7

Podziel się opinią

Share
d2xxqj7
d2xxqj7