Trwa ładowanie...
d7fd948
espi

GANT - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

GANT - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d7fd948
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody ogółem 147 299 403 379 34 979 96 650
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 904 -287 291 4 014 -68 835
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -72 481 -447 355 -17 212 -107 187
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej -58 176 -412 387 -13 815 -98 808
Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy -71 397 -450 152 -16 955- -107 857
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 58 093 161 625 13 796 38 726
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 519 -15 419 -361 -3 694
Przepływy pieniężne netto z działalności finasowej -71 328 -145 170 -16 938 -34 783
Przepływy pieniężne netto razem -14 754 1 036 -3 504 248
Aktywa razem 754 054 986 484 181 823 241 300
Zobowiązania długoterminowe 3 624 255 692 874 62 544
Zobowiązania krótkoterminowe 560 934 486 231 135 256 118 935
Kapitał własny 189 496 244 561 45 693 59 821
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 166 032 224 730 40 035 54 970
Kapitał akcyjny 31 542 20 120 7 606 4 921
Liczba akcji w sztukach 31 542 100 20 092 100 31 542 100 20 092 100
Zysk (strata) na jedną akcję -2,15 -20,47 -0,51 -4,90
Wartość księgowa na jedną akcję 5,26 11,19 1,27 2,74
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Pismo Prezesa Zarządu.pdf Pismo Prezesa Zarządu
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2013 rok.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2013 rok
Oświadczenie Zarządu_Audytor.pdf Oświadczenie Zarządu_Audytor SSF
Oświadczenie Zarządu_SSF.pdf Oświadczenie Zarządu_SSF
Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Gant Development S.A.za rok 2013.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy w 2013 roku
Stanowisko niezależnego biegłego rewidenta.pdf Stanowisko z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d7fd948

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | GANT DEVELOPMENT SA w upadłości układowej | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | GANT | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 59-220 | | Legnica | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Rynek | | 28 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 076 856 50 27 | | 076 856 50 30 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | gant@gant.pl | | www.gant.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 691-020-16-90 | | 390453104 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | ECA Seredyński i Wspólnicy Sp. k. ul. Moniuszki 50 31-523 Kraków Nr 3115 | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Krzysztof Brzeziński Prezes Zarządu zgodnie z oryginałem
2014-03-21 Michał Gawarski Członek Zarządu zgodnie z oryginałem

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Agnieszka Balińska Główna księgowa zgodnie z oryginałem

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d7fd948

Podziel się opinią

Share
d7fd948
d7fd948