Trwa ładowanie...
d3o0xj8

GETIN - Podział Getin Holding S.A. oraz zbycie aktywów o znacznej wartości (1/2012)

GETIN - Podział Getin Holding S.A. oraz zbycie aktywów o znacznej wartości (1/2012)

Share
d3o0xj8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GETIN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podział Getin Holding S.A. oraz zbycie aktywów o znacznej wartości | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o tym, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrował z dniem 02 stycznia 2012 r. podwyższenie kapitału zakładowego Get Bank S.A. (dalej "Get Bank") z kwoty 103 060 000,00 (słownie: stu trzech milionów sześćdziesięciu tysięcy) złotych do kwoty 2 245 525 631,00 (słownie: dwa miliardy dwieście czterdzieści pięć milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) złotych, to jest o kwotę 2 142 465 631,00 (słownie: dwa miliardy sto czterdzieści dwa miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) złotych przez emisję w drodze oferty publicznej 2 142 465 631 (słownie: dwóch miliardów stu czterdziestu dwóch milionów czterystu sześćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset trzydziestu jeden) akcji zwykłych na okaziciela Get Bank serii H o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda (dalej również
"Akcje Emisji Podziałowej"). Powyższa emisja akcji serii H Get Bank dokonana została w związku z podziałem Emitenta w trybie art. 529 § 1 pkt 4, tj. przez przeniesienie części majątku Emitenta, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa (w skład której wchodzą głównie wszystkie posiadane przez Emitenta akcje Getin Noble Bank S.A.)
, funkcjonującą jako Oddział w Warszawie i zajmującą się krajową działalnością bankową i powiązaną na Get Bank w zamian za akcje Get Bank co oznacza, że Podział Emitenta stał się skuteczny. Akcje Emisji Podziałowej zostaną wydane Uprawnionym Akcjonariuszom Emitenta w Dniu Wydania, wg Parytetu Wymiany przyjętego w Planie Podziału. Uprawniony Akcjonariusz Emitenta, posiadający na koniec Dnia Referencyjnego jedną akcję Emitenta o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty, będzie uprawniony do objęcia 2,926888 (dwóch i 926888/1000000) Akcji Emisji Podziałowej o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, z zastrzeżeniem, że ułamkowe części Akcji Emisji
Podziałowych nie będą przydzielane. W przypadku, gdy iloczyn liczby akcji Emitenta i Parytetu Wymiany 2,926888 nie będzie stanowił liczby całkowitej, dokonane zostanie zaokrąglenie w dół do najbliższej liczby całkowitej. Uprawnieni Akcjonariusze Emitenta, którzy w wyniku dokonania zaokrąglenia liczby przyznawanych Akcji Emisji Podziałowej, o którym mowa powyżej, nie otrzymają ułamkowej części Akcji Emisji Podziałowej, będą uprawnieni do otrzymania od Emitenta dopłaty w gotówce, obliczonej zgodnie z zasadami wskazanymi w Planie Podziału. Ponadto Emitent informuje, że w wyniku Podziału nastąpiło przeniesienie (wydzielenie) do Get Banku aktywów Emitenta w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej Oddział w Warszawie, której aktywa netto, zgodnie z bilansem na dzień 1 czerwca 2011 r. opublikowanym w Planie Podziału, wynosiły 1 564 311 tys. zł (słownie: jeden miliard pięćset sześćdziesiąt cztery miliony trzysta jedenaście tysięcy złotych). Szczegółowy wykaz aktywów zorganizowanej części
przedsiębiorstwa stanowiącej Oddział w Warszawie został opublikowany w Planie Podziału. Wydzielone do Get Bank aktywa stanowią więcej niż 10% wartości kapitałów własnych Emitenta, w związku z tym stanowią aktywa o znacznej wartości w rozumieniu § 2 pkt 45 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U z 2009 r. Nr 22, poz. 259). DEFINICJE: W niniejszej informacji przyjęto następujące definicje: Akcje Emisji Podziałowej ? 2 142 465 631 akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki Get Bank S.A. emitowanych na potrzeby realizacji Planu Podziału. Dzień Referencyjny Dzień, na koniec którego ustala się wykaz osób uprawnionych do objęcia Akcji Emisji Podziałowej. Dzień Wydania Dzień, w którym Akcje Emisji Podziałowej zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych Akcjonariuszy
Emitenta. KSH Ustawa z dnia 15 września 2000 ? Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 ze zm.) Parytet Wymiany Stosunek liczby Akcji Emisji Podziałowej wydawanych Uprawnionym Akcjonariuszom Emitenta. Plan Podziału Plan podziału Emitenta opublikowany raportem bieżącym Emitenta z dnia 27 lipca 2011 r. nr 60/2011. Podział ? podział Emitenta w trybie art. 529 § 1 pkt 4, tj. przez przeniesienie części majątku Emitenta, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa, funkcjonującą jako Oddział w Warszawie, na Get Bank w zamian za Akcje Emisji Podziałowej. Uprawnieni Akcjonariusze Emitenta ? posiadacze rachunków papierów wartościowych, na których na koniec Dnia Referencyjnego znajduje się co najmniej 1 akcja Emitenta Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. nr 185 poz. 1439 z 2009 z późn. zm.) w związku z § 5 ust. 1 pkt 1 i 16 rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U z 2009 r. Nr 22, poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3o0xj8

| | | GETIN HOLDING SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GETIN | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 53-333 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Plac Powstańców Śląskich | | 2-4 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 071 797 77 00 | | 071 797 77 16 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@getinsa.pl | | www.getin.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 895-16-94-236 | | 932117232 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-02 Radosław Boniecki Wiceprezes Zarządu
2012-01-02 Łukasz Chojnacki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3o0xj8

Podziel się opinią

Share
d3o0xj8
d3o0xj8