Trwa ładowanie...
d3r65hz
espi

GINO ROSSI S.A. - Aneks do umowy znaczącej. (76/2011)

GINO ROSSI S.A. - Aneks do umowy znaczącej. (76/2011)
Share
d3r65hz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 76 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GINO ROSSI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aneks do umowy znaczącej. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Gino Rossi S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynął podpisany Aneks nr 4 z dnia 30 listopada 2011r. do Porozumienia zawartego w dniu 7 stycznia 2011r. pomiędzy Gino Rossi S.A. a bankami : Alior Bank S.A., Bank DnB Nord Polska S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., ING Bank Śląski S.A. O zawartym porozumieniu i Aneksie do Porozumienia Spółka informowała w RB 103/2009, RB 46/2011, RB 65/2011, RB 70/2011. Zgodnie z zawartym Aneksem Banki wyraziły zgodę na utrzymanie do dnia 31 stycznia 2012r. następujących zaangażowań kredytowych: 1. Alior Bank S.A. - kredyt w wysokości 6.291.080,67 CHF z terminem spłaty 20 listopada 2016r. na warunkach określonych umową nr 08/140112/0002/M z dnia 21 listopada 2008r., 2. Bank DnBNord Polska S.A. - limit kredytowy do wysokości 13.457.921,00 PLN z terminem spłaty na warunkach określonych Umową o Limit Kredytowy nr 101/2006 z dnia 19 października 2006r. wraz z późniejszymi zmianami. Ww limit dzieli się na sublimity: - sublimit "overdraft/PLN" wykorzystywany w formie
kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 10.934.561,00 PLN, -sublimit na akredytywy dokumentowe - łącznie do kwoty 2.523.360 PLN -sublimit na gwarancje bankowe - łącznie do kwoty 2.523.360 PLN, przy czym łączna kwota wykorzystanych środków w ramach sublimitu na akredytywy dokumentowe i sublimitu na gwarancje bankowe nie może przekroczyć 2.523.360 PLN. 3. Bank PeKaO S.A. ? kredyt na rachunku bieżącym w wysokości 5.329.496,00 PLN z terminem spłaty na warunkach określonych umową kredytu w rachunku bieżącym nr KB 184/2101/2001 z dnia 12 grudnia 2001r. wraz z późniejszymi aneksami, linię na gwarancje bankowe i akredytywy dokumentowe w imporcie do kwoty 1.354.544,00 EUR z okresem wykorzystania na warunkach określonych Umową o otwarcie linii gwarancji bankowych i akredytyw dokumentowych w imporcie nr CKK/52/2005 z dnia 07.10.2005r. wraz z późniejszymi aneksami. 4. ING Bank Śląski S.A. ? kredyt w rachunku bankowym do kwoty 5.047.000,00 PLN z terminem spłaty na warunkach określonych w umowie nr 8912006001000442/00 z dnia
22 listopada 2006r., wraz w późniejszymi aneksami. Wszystkie ustanowione prawne zabezpieczenia ww. wierzytelności zostają utrzymane w obecnym kształcie. Spłata ww. zaangażowań kredytowych odbywać się będzie w następujących terminach i kwotach: - do 31.01.2012r. - kwota spłaty 5.000.000,00 zł. wg zasady pari passu w proporcji do zaangażowań kredytowych banków. Pozostałe zapisy Porozumienia pozostają bez zmian. Niniejsze porozumienie zostało zawarte pod warunkiem zawieszającym polegającym na tym, że wszystkie Banki kredytujące Gino Rossi S.A. podpiszą z Kredytobiorcą niniejsze Porozumienie do dnia 5 grudnia 2011r. Ww. Porozumienie spełnia kryterium będące podstawa uznania umowy za znaczącą. Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Gino Rossi S.A. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GINO ROSSI SPÓLKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GINO ROSSI S.A. Handel (hal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
76-200 Słupsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Owocowa 24
(ulica) (numer)
059 8422608 059 8422612
(telefon) (fax)
office@gino-rossi.com
(e-mail) (www)
8390202281 771479103
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-01 Grzegorz Koterwa Prezes Zarządu
2011-12-01 Tomasz Malicki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3r65hz

Podziel się opinią

Share
d3r65hz
d3r65hz