Trwa ładowanie...
d6k4vv0
d6k4vv0

GPW: Dopuszczenie akcji spółki MLP GROUP

...
Share
d6k4vv0

24.10. Warszawa (PAP/GPW) - Dopuszczenie akcji spółki MLP GROUP

Uchwała Nr 1248/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 24 października 2013 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki MLP GROUP S.A.

§ 1 1. Na podstawie § 3 ust. 1, 2, 3 i 6 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić do obrotu giełdowego na rynku równoległym: 1) następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki MLP GROUP S.A., o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda: a) 11.440.000 (jedenaście milionów czterysta czterdzieści tysięcy) akcji serii A, b) 3.654.379 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji serii B, c) 3.018.876 (trzy miliony osiemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) akcji serii C; 2) 3.018.876 (trzy miliony osiemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki MLP GROUP S.A., o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda. 2. Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji, o których mowa w ust. 1 pkt 1) lit. c), następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki MLP GROUP S.A. w wyniku emisji akcji serii C. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

d6k4vv0

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami § 3 ust. 3 w zw. z § 10 pkt 5) Regulaminu Giełdy w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Giełdy może odstąpić od stosowania wymogów, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt. 2) Regulaminu, to jest wymogów związanych z koniecznością zapewnienia odpowiedniego rozproszenia akcji będących przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu giełdowego, o ile uzna, że nie zagraża to interesowi uczestników tego obrotu. Zarząd Giełdy stosując przewidziany wyjątek zobowiązany jest w sposób szczególny wziąć pod uwagę wymogi określone w § 10 pkt 5) Regulaminu Giełdy, tj. bezpieczeństwo obrotu giełdowego oraz interes jego uczestników. W ocenie Zarządu Giełdy informacje przedstawione przez spółkę MLP GROUP S.A. w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcji serii A, B i C oraz praw do akcji serii C stanowią wystarczającą podstawę do uznania, iż dopuszczenie do obrotu akcji serii A i B, w stosunku do których nie jest spełniony wymóg określony w § 3 ust. 2 pkt 2) lit.
a) Regulaminu Giełdy, nie zagraża bezpieczeństwu obrotu giełdowego i interesowi jego uczestników. Za przyjęciem takiego wniosku przemawia w szczególności wartość akcji serii A, sprzedanych w ramach oferty publicznej przez jednego z akcjonariuszy, znajdujących się w rękach drobnych akcjonariuszy, z których każdy uprawniony jest do wykonywania mniej niż 5% głosów na walnym zgromadzeniu. Wartość tych akcji (liczona według ceny sprzedaży w ofercie publicznej - 24 zł) wynosi 18,1 mln zł, co przekracza wartość określoną w § 3 ust. 2 pkt 2) lit. b) Regulaminu Giełdy. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że akcje serii A sprzedane w trakcie oferty publicznej zostały zaoferowane szerokiej grupie nabywców i zostały przydzielone 70 inwestorom instytucjonalnym - funduszom inwestycyjnym i emerytalnym, co powinno sprzyjać przyszłej płynności obrotu akcjami emitenta na rynku giełdowym. Jednocześnie zgodnie z wnioskiem emitenta akcje istniejące serii A i B mają być wprowadzone do obrotu i notowane równolegle z prawami do akcji
nowej emisji serii C, co również powinno mieć pozytywny wpływ na kształtowanie się notowań akcji serii A i B. Należy również podkreślić, iż po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii C spółka MLP GROUP S.A. będzie spełniała wszystkie wymogi związane z rozproszeniem akcji przewidziane dla rynku równoległego. Mając powyższe na uwadze, Zarząd Giełdy zdecydował w odniesieniu do akcji spółki MLP GROUP S.A. odstąpić od stosowania wymogu, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2) lit. a) Regulaminu Giełdy i pozytywnie rozpatrzyć wniosek o ich dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku równoległym. W związku z powyższym Zarząd Giełdy postanowił jak w uchwale.

kom pif/

d6k4vv0

Podziel się opinią

Share
d6k4vv0
d6k4vv0