Trwa ładowanie...
dpo6zf4

GROCLIN - Zawarcie znaczącej umowy. Zbycie aktywów znaczącej wartości. (6/2015)

GROCLIN - Zawarcie znaczącej umowy. Zbycie aktywów znaczącej wartości. (6/2015)

Share
dpo6zf4

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | GROCLIN | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy. Zbycie aktywów znaczącej wartości. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Groclin S.A. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (?Spółka? / ?Emitent?) informuje, że w dniu 12 lutego 2015 r. Emitent, GROCLIN WIRING Spółka z o.o. (podmiot zależny od Emitenta) (?GW?) oraz PKC WIRING SYSTEMS Oy z siedzibą w Kempele w Finlandii (?PKC?) zawarli umowę przewidującą sprzedaż znaczących aktywów Spółki oraz GW związanych z jednostką biznesową Wiring & Controls na rzecz podmiotu kontrolowanego przez PKC Group PLC (?Umowa?). Sprzedaż jednostki biznesowej Wiring & Controls obejmuje także spółkę zależną KABEL-TECHNIK-POLSKA Spółka z o.o. z siedzibą w Czaplinku (KRS 000192681) (?KTP?). Po zawarciu Umowy, Emitent przeniesie na KTP zorganizowaną części przedsiębiorstwa związaną z produkcją wiązek elektrycznych produkowanych w fabryce w Grodzisku Wielkopolskim, a następnie wniesie udziały w KTP jako wkład niepieniężny do spółki zależnej od Emitenta z siedzibą w Luksemburgu (?LUX?) oraz sprzeda udziały w LUX na rzecz PKC (?Transakcja?). Łączna wartość Transakcji przekracza 10% kapitałów
własnych Emitenta i została ustalona na poziomie 50.000.000 Euro za aktywa wolne od długu. Na dzień sporządzenia Raportu, transakcja ma charakter warunkowy, a sprzedaż aktywów uzależniona jest od ziszczenia się wielu warunków, w tym m.in. od uzyskania zgody niemieckiego organu administracji publicznej właściwego w sprawach koncentracji tj. Federalnego Urzędu Antymonopolowego (Bundeskartellamt). Zamknięcie Transakcji jest planowane na drugi kwartał 2015 roku, natomiast ostateczny termin zamknięcia Transakcji został przez Strony wyznaczony na dzień przypadający po upływie dziewięciu miesięcy od dnia zawarcia Umowy (tj. na dzień 12 listopada 2015 r., ?Termin Rozwiązujący?), chyba że strony uzgodnią inny termin zamknięcia Transakcji, przypadający nie później niż w ciągu 2 miesięcy od upływu Terminu Rozwiązującego. Na skutek przeprowadzonej transakcji podstawowym przedmiotem działalności Spółki zostanie biznes poszyciowy. Zamknięcie transakcji pozwoli na znaczące zredukowanie zadłużenia oraz przeznaczenie środków
na rozwój biznesu poszyciowego, w tym większe zaangażowanie w projekty rozwojowe zainicjowane w ramach działalności spółki SeaTcon. Zgodnie z przyjęta strategią, w ramach tego biznesu, celem jest obecnie dostarczanie nowatorskich rozwiązań dla kontrahentów (w tym przemysłu motoryzacyjnego). in English: The management board of Groclin S.A. with its registered office in Grodzisk Wielkopolski (the ?Company? or the ?Issuer?) announces that on 12 February 2015 the Issuer, GROCLIN WIRING Spółka z o.o. (a subsidiary of the Issuer) (?GW?) and PKC WIRING SYSTEMS Oy with its registered office in Kempele, Finland (?PKC?) executed an agreement providing for the sale of material assets of the Company and GW connected with wiring & controls business unit to an entity controlled by PKC Group PLC (the ?Agreement?). The sale of the wiring and controls business also includes KABEL-TECHNIK-POLSKA Spółka z o.o., a subsidiary with its registered office in Czaplinek (KRS 000192681) (?KTP?). Following the execution of the
Agreement, the Issuer will transfer an organised part of the enterprise connected with the production of wiring harnesses manufactured at a production plant in Grodzisk Wielkopolski to KTP, and subsequently contribute the shares in KTP as in-kind contribution, to an Issuer?s subsidiary with its registered office in Luxembourg; shares in that company will be sold to PKC (the ?Transaction?). The total value of the Transaction exceeds 10% of the issuer?s equity and was determined at EUR 50,000,000 for the assets free of any debt. As at the date of this report, the transaction is conditional and the sale of the assets depends on a number of conditions precedent, inter alia receiving merger clearance from the competent German public administration authority, i.e. the German Federal Cartel Office (Bundeskartellamt). The closing of the Transaction is planned for the second quarter of 2015; the parties have agreed that the final closing date is the date falling nine months from the date of the Agreement (i.e. 12
November 2015, the ?Termination Date?), unless the parties agree another closing date of the Transaction, falling not later than two months after the Termination Date. As a result of the transaction, the main activity of the Company will continue to be the upholstery business. The completion of the Transaction will allow the Company to reduce indebtedness and earmark funds for the development of the upholstery business, including its increased engagement in business development projects initiated within the business of SeaTcon. In accordance with the agreed strategy, the current objective of this business is the provision of innovative solutions to contractors (including from the automotive industry). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dpo6zf4

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GROCLIN SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GROCLIN | | Motoryzacyjny (mot) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 62-065 | | Grodzisk Wielkopolski | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Słowiańska | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 61 62 87 100 | | 61 62 87 101 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | office@groclin.com | | www.groclin.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 923-002-60-02 | | 970679408 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-13 André Gerstner Prezes Zarządu André Gerstner

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dpo6zf4

Podziel się opinią

Share
dpo6zf4
dpo6zf4