Trwa ładowanie...
d1lplpj
espi

GRUPA AZOTY SA - Obroty z Grupą Kronospan na wartość umowy znaczącej (59/2014)

GRUPA AZOTY SA - Obroty z Grupą Kronospan na wartość umowy znaczącej (59/2014)
Share
d1lplpj

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 59 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-08 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | GRUPA AZOTY SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Obroty z Grupą Kronospan na wartość umowy znaczącej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: ?Spółka?) informuje, iż łączna wartość umów i obrotów handlowych pomiędzy Grupą Kapitałową Grupa Azoty S.A. a spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kronospan tj. Kronospan Chemical Szczecinek Sp. z o.o., Kronospan Mielec Sp. z o.o., Diakol Strazske S.R.O. z siedzibą na Słowacji, Dukol Ostrava S.R.O. z siedzibą w Czechach (dalej ?Kupujący?) w okresie od 8 października 2013 roku do dnia publikacji niniejszego raportu osiągnęła wartość 1.118 mln zł netto. Powyższa wartość przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży w Grupie Kapitałowej Spółki za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, co stanowi kryterium do uznania sumy obrotów za wartość znaczącą. Umową o najwyższej wartości jest umowa na sprzedaż mocznika (dalej: ?Umowa?) zawarta w dniu 8 października 2014 roku pomiędzy spółką zależną Grupy Azoty S.A. ? spółką Grupa Azoty Zakłady Chemiczne ?Police S.A.? (dalej: ?Sprzedający?) a firmą Kronospan Chemical Szczecinek Sp. z o.o. (dalej: ?Kupujący?), o której
poinformował Sprzedający raportem bieżącym nr 35/2014 z dnia 8 października 2014 rok. Umowa obowiązuje od dnia 1 października 2014 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. Zgodnie z Umową Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć mocznik, a Kupujący go odebrać i za niego zapłacić. Ceny będą negocjowane w okresach miesięcznych. Szacunkowa wartość umowy wynosi 347.000.000,00 PLN netto. Umowa określa ilości, jakie Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć, a Kupujący odebrać z tolerancją +/- 5%. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz.133). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Current Report No. 59/2014 of October 8th 2014 Legal basis: Art. 56.1.2 of the Public Offering Act – current and periodic information Significant transactions with the Kronospan Group The Management Board of Grupa Azoty S.A. (the “Company”) announces that the total value of transactions between the Grupa Azoty Group and Kronospan Group companies, i.e. Kronospan Chemical Szczecinek Sp. z o.o., Kronospan Mielec Sp. z o.o., Diakol Strazske S.R.O. of Slovakia and Dukol Ostrava S.R.O. of the Czech Republic (the “Buyer”) in the period from October 8th 2013 until the publication of this report reached PLN 1,118m (exclusive of VAT). Having exceeded 10% of the Grupa Azoty Group’s total revenue in the last four financial quarters, the aggregate value of the transactions meets the criteria of significant agreement. The highest value agreement was the urea sale agreement (the “Agreement”) executed on October 8th 2014 by Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., a subsidiary of the Grupa Azoty S.A., (the “Seller”)
and Kronospan Chemical Szczecinek Sp. z o.o. (the “Buyer”), as reported by the Seller in Current Report No. 35/2014 of October 8th 2014. The Agreement is effective from October 1st 2014 to December 31st 2018. Pursuant to the Agreement, the Seller undertakes to deliver, and the Buyer undertakes to collect and pay for the urea. Prices will be negotiated on a monthly basis. The value of the Agreement is estimated at PLN 347,000,000.00 (exclusive of VAT). The Agreement defines the amount of urea the Seller undertakes to provide and the Buyer undertakes to collect with a 5% tolerance. The other terms and conditions of the Agreement do not differ from standard terms used in agreements of this type. Legal basis: Par. 5.1.3 of the Minister of Finance’s Regulation on current and periodic information to be published by issuers of securities and conditions for recognition as equivalent of information whose disclosure is required under the laws of a non-member state, dated February 19th 2009 (Dz.U. of 2014, item 133). |
| |
| | | | |

d1lplpj

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA AZOTY SA Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
33-101 Tarnów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kwiatkowskiego 8
(ulica) (numer)
+48 14 633 07 81 +48 14 633 07 18
(telefon) (fax)
ir.tarnow@grupaazoty.com http://tarnow.grupaazoty.com
(e-mail) (www)
8730006829 850002268
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-08 Paweł Jarczewski Prezes Zarządu
2014-10-08 Andrzej Skolmowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1lplpj

Podziel się opinią

Share
d1lplpj
d1lplpj