Trwa ładowanie...
d27ilf2

GRUPA AZOTY SA - Raport roczny R 2013

GRUPA AZOTY SA - Raport roczny R 2013

Share
d27ilf2

| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | | |
| | Przychody ze sprzedaży | 1 846 127 | 1 996 173 | 438 406 | 478 286 | |
| | Zysk na działalnosci operacyjnej | (78 986) | 133 517 | (18 757) | 31 991 | |
| | Zysk przed opodatkowaniem | 24 774 | 276 143 | 5 883 | 66 164 | |
| | Zysk netto | 44 117 | 250 692 | 10 477 | 60 066 | |
| | Całkowite dochody ogółem | 4 557 | 289 547 | 1 082 | 69 376 | |
| | Ilość akcji (w szt.) | 99 195 484 | 64 115 444 | 99 195 484 | 64 115 444 | |
| | Zysk netto na jedną akcję zwykłą (zl) | 0,45 | 3,91 | 0,11 | 0,94 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 81 175 | 183 327 | 19 277 | 43 925 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (674 351) | (272 919) | (160 140) | (65 392) | |
| | Przepływy pienięzne netto z działalności finansowej | 532 533 | 70 295 | 126 462 | 16 843 | |
| | Przepływy pieniężne netto, razem | (60 643) | (19 297) | (14 401) | (4 624) | |
| | Środki pieniężne na początek okresu | 66 992 | 86 289 | 15 909 | 20 675 | |
| | Środki pieniężne na koniec okresu | 6 349 | 66 992 | 1 508 | 16 051 | |
| | Aktywa trwałe | 4 883 941 | 2 334 993 | 1 177 648 | 571 154 | |
| | Aktywa obrotowe | 491 865 | 590 888 | 118 602 | 144 535 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 617 167 | 299 874 | 148 815 | 73 351 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 774 758 | 410 872 | 186 815 | 100 502 | |
| | Kapitał własny | 3 983 881 | 2 215 135 | 960 619 | 541 836 | |
| | Kapitał zakładowy | 495 977 | 320 577 | 119 593 | 78 415 | |
| | Wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów, sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na euro zgodnie ze wskazaną, obowiązującą metodą przeliczania: •poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu bilansowego: kurs na 31.12.2012 roku wynosił 1 EUR - 4,0882 PLN (tabela nr 255/A/NBP/2012), kurs na 31.12.2013 roku wynosił 1 EUR - 4,1472 PLN (tabela nr 251/A/NBP/2013), •poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujący na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: kurs średni w okresie 01.01.2012 – 31.12.2012 roku wynosił 1 EUR - 4,1736 PLN, kurs średni w okresie 01.01.2013 – 31.12.2013 roku wynosił 1 EUR - 4,2110 PLN.
Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany. | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu.pdf
Letter to shareholders.pdf
Jednostkowe wybrane dane finansowe.pdf
Jednostkowe sprawozdanie finansowe 2013.pdf
Separate financial statements 2013.pdf
Sprawozdanie zarządu z działalności Spółki.pdf
Directors' Report on the Operations of the Grupa Azoty 2013.pdf
Oświadczenie o sprawozdaniu jednostkowym i o podmiocie uprawnionym do badania.pdf
Statements of the Management Board - separate.pdf
Opinia i raport biegłego rewidenta - sprawozd. jednostkowe.pdf
Statutory report IFRS EU - separate 2013.pdf
Raport uzupełniający biegłego rewidenta - sprawozdanie jednostkowe.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d27ilf2

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | GRUPA AZOTY SA | | Chemiczny (che) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 33-101 | | Tarnów | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Kwiatkowskiego | | 8 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | +48 14 633 07 81 | | +48 14 633 07 18 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | ir.tarnow@grupaazoty.com | | http://tarnow.grupaazoty.com | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 8730006829 | | 850002268 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | KPMG Audyt Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Paweł Jarczewski Prezes Zarządu
2014-03-21 Andrzej Skolmowski Wiceprezes Zarządu
2014-03-21 Witold Szczypiński Wiceprezes Zarządu
2014-03-21 Marek Kapłucha Wiceprezes Zarządu
2014-03-21 Marian Rybak Wiceprezes Zarządu
2014-03-21 Krzysztof Jałosiński Wiceprezes Zarządu
2014-03-21 Artur Kopeć Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Ewa Gładysz Dyrektor Departamentu Korporacyjnego Finansów

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d27ilf2

Podziel się opinią

Share
d27ilf2
d27ilf2