Trwa ładowanie...
dg2c0g4
dg2c0g4
espi

HAWE - Rozliczenie transakcji sprzedaży akcji Spółki (Rb-38/2014) (38/2014)

HAWE - Rozliczenie transakcji sprzedaży akcji Spółki (Rb-38/2014) (38/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
dg2c0g4

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 38 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-10 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | HAWE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Rozliczenie transakcji sprzedaży akcji Spółki (Rb-38/2014) | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej ?Spółka?) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu wczorajszym (tj. 9 grudnia 2014 roku) Spółka otrzymała informację o dokonaniu rozliczenia warunkowej umowy sprzedaży akcji Spółki zawartej pomiędzy spółką zależną od Spółki ? HAWE Telekom sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy (dalej ?HAWE Telekom?) a ALTUS 33 Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym (dalej ?Umowa?), o której Spółka informowała raportem bieżącym numer 37 z dnia 27 listopada 2014 roku. Średnia jednostkowa cena zbycia Akcji Spółki wyniosła 2,26 (słownie: dwa i 26/100) złotych za 1 (słownie: jedną) Akcję. Tytułem realizacji transakcji do HAWE Telekom wpłynęło 1 129 729,71 (słownie: jeden milion sto dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć i 71/100) złotych. Ponadto Zarząd informuje o rozszerzeniu, w dniu wczorajszym (tj. 9 grudnia 2014 roku), przedmiotu Umowy przez HAWE Telekom poprzez dokonanie warunkowej sprzedaży 1 000 000 (słownie: jednego miliona) sztuk akcji Spółki (dalej
?Akcje?) na warunkach określonych w Umowie, o których Spółka informowała raportem bieżącym numer 37 z dnia 27 listopada 2014 roku. Wartość nominalna każdej Akcji wynosi 1,00 (słownie: jeden) złoty, a wartość nominalna wszystkich Akcji łącznie ? 1 000 000 (słownie: jeden milion) złotych, co w zaokrągleniu do części tysięcznej stanowi udział w kapitale zakładowym Spółki 0,933%. Liczba głosów na walnym zgromadzeniu, odpowiadających zbywanym Akcjom Spółki, w zaokrągleniu do części tysięcznej wynosi 0,933%. Wskazanie średniej jednostkowej ceny zbycia Akcji na chwilę publikacji niniejszego raportu nie jest możliwe. Zgodnie z postanowieniami Umowy, rozliczenie transakcji i zapłata ceny nastąpi w terminie nie dłuższym niż 93 (słownie: dziewięćdziesięciu trzech) dni od dnia zawarcia Umowy. Spółka poinformuje wówczas o średniej jednostkowej cenie zbycia Akcji z uwzględnieniem wszystkich zbytych Akcji. Strony w ramach Umowy dopuściły możliwość dokonania zwrotnego przeniesienia własności akcji. Zbycie akcji nastąpi poza
rynkiem regulowanym, aby ofertę zakupu akcji skierować do akcjonariuszy instytucjonalnych (finansowych) w związku z intencją Zarządu Spółki wzmocnienia stabilnego, długoterminowego akcjonariatu Spółki. Łączna liczba akcji Spółki posiadanych przez HAWE Telekom wynosi 2 662 999 sztuk (słownie: dwa miliony sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć), co w zaokrągleniu do części tysięcznej stanowi 2,483% (słownie: dwa i czterysta osiemdziesiąt trzy tysiączne procenta) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Wartości te mogą ulec zmianie w przypadku spełnienia się Warunku Rozwiązującego w odniesieniu do części lub wszystkich Akcji. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2) Ustawy o ofercie oraz § 5 ust. 1 pkt 6 i § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów w spraw. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

HAWE SA
(pełna nazwa emitenta)
HAWE Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-486 Warszwa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Franciszka Nullo 2
(ulica) (numer)
022 501 55 00 022 501 55 01
(telefon) (fax)
info@hawesa.pl www.hawesa.pl
(e-mail) (www)
527 23 80 580 015197353
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-10 Piotr Kubaszewski Prezes Zarządu
2014-12-10 Dominik Drozdowski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dg2c0g4

Podziel się opinią

Share
dg2c0g4
dg2c0g4