Trwa ładowanie...
da655qs

HAWE - Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach znacznej wartości. (RB-2/2011). (2/2011)

HAWE - Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach znacznej wartości. (RB-2/2011). (2/2011)

Share
da655qs

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HAWE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach znacznej wartości. (RB-2/2011). | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (HAWE S.A.) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 stycznia 2011 roku do spółki zależnej HAWE Telekom Sp. z o.o. (dawne PBT Hawe Sp. z o.o.) z siedzibą w Legnicy (dalej "HAWE Telekom") wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego we Wrocławiu, Wydział VII Gospodarczy?Rejestru Zastawów z dnia 7 stycznia 2011 roku.Postanowienie dotyczy wpisania zastawu rejestrowego na rurociągu teletechnicznym na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie (ARP). Zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 150 mln zł został ustanowiony na majątku spółki zależnej HAWE Telekom, to jest na jednej z rur trzyotworowego rurociągu kablowego w relacji Kraków?Tarnów?Rzeszów?Zamość?Lublin?Biała Podlaska?Białystok?Suwałki?Olsztyn z odgałęzieniami do granic kraju (Ogrodniki, Kuźnica Białostocka, Hrebenne) o długości ok. 1442 km.Powyżej opisany zastaw został ustanowiony w związku z udzieleniem przez ARP spółce zależnej HAWE Telekom pożyczki na działalność
inwestycyjną w kwocie 100 mln zł. O zawarciu umowy pożyczki (dalej "Pożyczka") z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. Spółka informowała raportem bieżącym nr 77/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku, podobnie jak o umowie poręczenia zawartej pomiędzy Spółką a ARP w dniu 30 grudnia 2010 roku, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 78/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku i udzieleniu poręczenia wekslowego HAWE Telekom przez HAWE Budownictwo Sp. z o.o. (spółkę zależną od HAWE S.A.), o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 79/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku.Wartość zastawu na aktywach ma wartość większą niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1 mln EUR przeliczonej wg średniego kursu NBP, tym samym spełnia kryterium aktywów o znacznej wartości.Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie; § 5 ust. 1 pkt. 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku?w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

da655qs

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-11 Robert Kwiatkowski Prezes Zarządu
2011-01-11 Tomasz Dera Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

da655qs

Podziel się opinią

Share
da655qs
da655qs