Trwa ładowanie...
d2dae38
d2dae38
espi

HUTMEN - Raport roczny R 2013

HUTMEN - Raport roczny R 2013
Share
d2dae38
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 450 804 404 818 107 036 96 995
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 940 757 935 181
Zysk (strata) brutto -24 495 4 111 -5 816 985
Zysk (strata) netto -24 540 4 016 -5 827 962
Całkowity dochód -26 439 4 015 -6 278 962
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 27 522 -10 133 6 535 -2 428
Pzrepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 125 -1 972 -1 929 -472
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -16 032 14 014 -3 807 3 358
Przepływy pieniężne netto, razem 509 -2 501 121 -599
Aktywa razem 257 809 299 918 62 165 73 362
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 45 622 61 292 11 001 14 992
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 8 758 8 826 2 112 2 159
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 36 864 52 466 8 889 12 834
Kapitał własny 212 187 238 626 51 164 58 369
Kapitał zakładowy 312 027 312 027 75 238 76 324
Liczba akcji (w szt.) 25 596 25 596 25 596 25 596
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,96 0,16 -0,23 0,04
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,96 0,16 -0,23 0,04
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 8,29 9,32 2,00 2,28
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 8,29 9,32 2,00 2,28
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Hutmen_opinia i raport biegłego.pdf
Oświadczenia Zarządu Hutmen SAR 2013.pdf
Hutmen SAR List do Akcjonariuszy.pdf
Hutmen_SAR-2013.pdf
Hutmen_Sprawozdanie z dział 2013.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2013
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSFF
w walucie
data przekazania: 2014-04-14
HUTMEN SA
(pełna nazwa emitenta)
HUTMEN Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-842 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Łucka 7/9
(ulica) (numer)
071 33-48-300 071 339-03-47
(telefon) (fax)
biuro@hutmen.pl www.hutmen.pl
(e-mail) (www)
8960000196 931023629
(NIP) (REGON)
Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
(podmiot uprawniony do badania)
d2dae38

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-14 Jan Ziaja Prezes Zarządu
2014-04-14 Kazimierz Śmigielski Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2dae38

Podziel się opinią

Share
d2dae38
d2dae38