Trwa ładowanie...
d1m99at
d1m99at
espi

HYGIENIKA - Podpisanie listu intencyjnego w sprawie zbycia akcji spółki zależnej Mr. House Europe ...

HYGIENIKA - Podpisanie listu intencyjnego w sprawie zbycia akcji spółki zależnej Mr. House Europe S.A. (93/2014)
Share
d1m99at

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 93 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-23 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | HYGIENIKA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie listu intencyjnego w sprawie zbycia akcji spółki zależnej Mr. House Europe S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki pod firmą Hygienika S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej Spółka), niniejszym informuje, iż w dniu 22 października 2014 r. Spółka podpisała z inwestorem będącym osobą fizyczną (dalej Inwestor) list intencyjny (dalej List), mocą którego postanowiono, iż intencją jego stron jest określenie ogólnych warunków, na bazie których Spółka i Inwestor rozważają przeprowadzenie transakcji sprzedaży wydzielonej części działalności operacyjnej Spółki w obszarze produkcji i dystrybucji artykułów higienicznych, w szczególności pieluch. Spółka planuje przeniesienie wymienionej działalności operacyjnej do spółki zależnej Mr. House Europe S.A. (dalej Mr. House), której akcje będą przedmiotem potencjalnej transakcji (dalej Transakcja). W ramach Listu Inwestor złożył wstępną, niewiążącą ofertę przeprowadzenia Transakcji wg wyceny bazującej na aktywach netto Mr. House, warunkując ją m.in. pozytywną weryfikacją założeń biznesowych Inwestora w trakcie procesu due diligence. Zgodnie z treścią Listu intencją jego stron
jest, aby Transakcja przebiegała w sposób następujący: - przeprowadzenie przez Inwestora procesu due diligence Mr. House w terminie 4 tygodni od daty jego rozpoczęcia; - złożenie przez Inwestora wiążącej oferty nabycia Mr. House (w terminie 1 tygodnia od zakończenia procesu due diligence); - zawarcie w terminie do 15 grudnia 2014 roku przedwstępnej umowy sprzedaży akcji Mr. House z ewentualnym warunkiem zawarcia umowy przyrzeczonej w postaci zgody Prezesa UOKiK (jeżeli analiza prawna wykaże konieczność uzyskania takiej zgody). W treści Listu Inwestor zastrzegł, iż Transakcja może być dokonana nie bezpośrednio przez Inwestora, lecz przez wskazany przez Inwestora podmiot z nim powiązany. Nadto Inwestor zastrzegł, iż przeprowadzenie Transakcji warunkuje m.in. pozytywnym wynikiem badania due diligence, uzgodnieniem pomiędzy stronami dokumentów wymaganych w celu realizacji Transakcji oraz ewentualną koniecznością uzyskania zgody Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji (jeżeli analiza prawna wykaże konieczność
uzyskania takiej zgody). List wygasa automatycznie, jeżeli Inwestor (bądź wskazany przez Inwestora podmiot z nim powiązany) nie złoży oferty wiążącej na zakup akcji Mr. House, do dnia 30 listopada 2014 roku . Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w celu ochrony uzasadnionych interesów Spółki, z uwagi na dobro prowadzonych negocjacji z Inwestorem i ich wynik, tożsamość Inwestora została utajniona na podstawie art. 57 Ustawy o ofercie i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o czym Spółka poinformowała w dniu dzisiejszym Komisję Nadzoru Finansowego stosownym zawiadomieniem. Spółka przekaże informacje dotyczące tożsamości Inwestora, który zawarł List najpóźniej do dnia 15 grudnia 2014 roku, do którego planowane jest zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży akcji Mr. House. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

HYGIENIKA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
HYGIENIKA Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-700 Lubliniec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powstańców Śląskich 54
(ulica) (numer)
034 35 15 010 034 35 15 029
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
5220100924 011302860
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-23 Kamil Kliniewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1m99at

Podziel się opinią

Share
d1m99at
d1m99at