Trwa ładowanie...
d2hhmza

HYGIENIKA - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

HYGIENIKA - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d2hhmza

| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | | |
| | Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 176 964 | 49 355 | 42 024 | 11 826 | |
| | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 773 | 2 504 | 2 083 | 600 | |
| | Zysk (strata) brutto | 6 249 | 1 178 | 1 484 | 282 | |
| | Zysk (strata) netto | 5 978 | 1 171 | 1 420 | 281 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (6 335) | (8 617) | (1 504) | (2 065) | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (17 041) | (1 885) | (4 047) | (452) | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 20 005 | 17 287 | 4 751 | 4 142 | |
| | Przepływy pieniężne netto, razem | (3 371) | 6 785 | (801) | 1 626 | |
| | Aktywa razem | 157 703 | 72 972 | 38 026 | 17 849 | |
| | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 90 811 | 30 597 | 21 897 | 7 484 | |
| | Zobowiazania długoterminowe | 17 468 | 14 810 | 4 212 | 3 623 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 73 343 | 15 787 | 17 685 | 3 862 | |
| | Kapitał własny | 66 892 | 42 375 | 16 129 | 10 365 | |
| | Kapitał zakładowy | 43 282 | 39 352 | 10 436 | 9 626 | |
| | Liczba akcji | 43 281 624 | 39 351 624 | | | |
| | Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,14 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 1,55 | 1,08 | 0,37 | 0,26 | |
| | 1. Wybrane pozycje aktywów i pasywów przeliczono na EURO wg kursu ogłoszonego przez Prezesa NBP w dniu 31.12.2013r. 1 EURO=4,1472 PLNa) wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny w tys. PLN (stan na 31.12.2013r.) / liczba akcji w tys. szt. (stan na 31.12.2013r). =66892 / 43281,624= 1,55 PLNb) wartość księgowa na 1 akcję w EURO = kapitał własny w tys. EURO (stan na 31.12.2013r.) / liczba akcji w tys. szt. (stan na 31.12.2013r). =16129 / 43281,624 = 0,37 EURO 2. Wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na EURO wg kursu będącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Prezesa NBP z ostatnich 12 miesięcy 2013r.Sposób:styczeń ----- 31.01.2013------------- 4,1870luty --------- 28.02.2013------------- 4,1570marzec------ 29.03.2013------------- 4,1774kwiecień---- 30.04.2013------------- 4,1429maj---------- 31.05.2013------------- 4,2902czerwiec---- 28.06.2013------------- 4,3292lipiec-------- 31.07.2013-------------
4,2427sierpień----- 30.08.2013------------- 4,2654wrzesień--- 30.09.2013---------------4,2163październik- 31.10.2013------------- 4,1766listopad----- 30.11.2013------------- 4,1998grudzień---- 31.12.2013------------- 4,1472----------------------------------------50,5317/12= 4,2110 (kurs średni za 12 miesięcy 2013r. | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GK HYGIENIKA OPINIA.pdf Opinia biegłego rewidenta
GK HYGIENIKA RAPORT.pdf Raport biegłego rewidenta
list do skonsol.akcjonariuszy.pdf List do akcjonariuszy
skonso spr finansowe RS 2013.pdf Raport finansowy skonsolidowany
skonsspremitenta_2013.pdf Raport emitenta skonsolidowany
osw.rzeteln. skons.pdf Oświadczenie o rzetelności
osw.podm.skons.pdf Oświadczenie dot podmiotu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2hhmza

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | HYGIENIKA S.A. | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | HYGIENIKA | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 42-700 | | Lubliniec | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Powstańców Śląskich | | 54 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 034 351 50 10 | | 034 351 50 29 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 5220100924 | | 011302860 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Kamil Kliniewski Prezes Zarządu
2014-03-21 Łucja Latos Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Łucja Latos Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2hhmza

Podziel się opinią

Share
d2hhmza
d2hhmza