Trwa ładowanie...
d10mual
d10mual
espi

HYPERION S.A. - Emisja zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii B. (42/2014)

HYPERION S.A. - Emisja zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii B. (42/2014)
Share
d10mual

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 42 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-17 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | HYPERION S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Emisja zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii B. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Hyperion S.A. z siedzibą w Warszawie (?Emitent?, ?Spółka?) informuje, że w dniu dzisiejszym Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach, podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii B zabezpieczonych oraz określenia treści warunków emisji. Podstawowy cel i warunki emisji: 1.Spółka wyemituje nie mniej niż 1.000 (jeden tysiąc) i nie więcej niż 10.000 (dziesięć tysięcy) obligacji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B-00001 do B-10000 zabezpieczonych, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda (?Obligacje?). 2.Środki pozyskane z Emisji zostaną w całości przeznaczone na pokrycie kosztów budowy sieci światłowodowej w ramach projektu ?Małopolska Sieć Szerokopasmowa?, w tym w szczególności na sfinansowanie usług firm budowlanych (cel emisji). 3.Emisja Obligacji dojdzie do skutku pod warunkiem objęcia i opłacenia przez inwestorów co najmniej 1.000 (jeden tysiąc) Obligacji (próg emisji). 4.Zarząd
ustala następujące podstawowe warunki emisji Obligacji: 4.1 Obligacje będą oferowane w trybie art. 9 pkt 3 Ustawy o obligacjach, tj. poprzez kierowanie propozycji nabycia Obligacji do oznaczonego adresata, w liczbie nie większej niż 149 adresatów; 4.2 Obligacje będą obligacjami 36-miesięcznymi z zastrzeżeniem, że obligatariusze będą mieli prawo do zażądania wykupu w okresie 1 miesiąca przed upływem okresu 18 (osiemnastu) miesięcy od Dnia Przydziału zgodnie z warunkami emisji Obligacji; 4.3 Obligacje zostaną wyemitowane w formie zdematerializowanej; 4.4 wartość nominalna jednej Obligacji wyniesie 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) a cena emisyjna jednej Obligacji będzie równa jej wartości nominalnej; 4.5 oferującym oraz wyłącznym koordynatorem oferty Obligacji będzie Dom Inwestycyjny Investors S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 277384; 4.6 Obligacje będą uprawniać do odsetek w wysokości 9% w skali roku; 4.7
wierzytelności obligatariuszy wobec Hyperion wynikających z Obligacji będą zabezpieczone w następujący sposób: ? docelowo zabezpieczeniem emisji obligacji będzie zastaw rejestrowy na 72 (siedemdziesięciu dwóch) parach włókien światłowodowych w relacjach: Kraków-Chrzanów- Karniowice-Luszowice, Karniowice-Wola Filipowska, Karniowice-Tenczynek, Karków-Kleszczów, Kraków- Karniowice, Kraków-Biały Kościół, Kraków- Jerzmanowice, o łącznej długości optycznej 1.712,52 km (łączna długość relacji 144,35 km) służących do przesyłu danych, będących własnością Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej sp. z o.o., ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 200% wartości nominalnej Emisji; ? do czasu ustanowienia docelowego zabezpieczenia w postaci zastawu rejestrowego Obligacje będą zabezpieczone poprzez: (i) poręczenie udzielone przez Prezesa Zarządu Spółki Piotra Majchrzaka wraz z oświadczeniem złożonym przez Pana Piotra Majchrzaka w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5
kodeksu postępowania cywilnego z tytułu poręczenia oraz (ii) poręczenie udzielone przez spółkę zależną Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o. (?MSS?), w której Emitent posiada 12.385 (dwanaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych każdy i o łącznej wartości nominalnej 12.385.000 (dwanaście milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych, stanowiących 100% kapitału zakładowego oraz praw głosu na Zgromadzeniu Wspólników MSS, wraz z oświadczeniem złożonym przez MSS w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego z tytułu poręczenia; ? przez cały okres trwania emisji Obligacje będą zabezpieczone poprzez oświadczenie złożone przez Emitenta w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania, w którym Hyperion jako dłużnik z tytułu emisji Obligacji podda się egzekucji. 5. Emitent zamierza wprowadzić Obligacje do alternatywnego systemu
obrotu (?ASO CATALYST?) organizowanego w ramach system Catalyst przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?GPW?) lub przez BondSpot S.A. z siedzibą w Warszawie (?BondSpot?). Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zobowiązania ogółem na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia Obligacji serii B tj. na dzień 30 września 2014 roku wyniosły 56 898 tysięcy zł w ujęciu jednostkowym i 72 114 tysięcy zł w ujęciu skonsolidowanym. Podstawa prawna: § 5.1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Hyperion Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
HYPERION S.A. Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-535 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Plac Trzech Krzyży 3
(ulica) (numer)
032 7350389 032 6099217
(telefon) (fax)
sekretariat@hyperion.pl www.hyperion.pl
(e-mail) (www)
8133088162 690694666
(NIP) (REGON)
d10mual

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-17 Piotr Majchrzak Prezes Zarządu
2014-11-17 Marian Halicki Wizeprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d10mual

Podziel się opinią

Share
d10mual
d10mual