Trwa ładowanie...
d2gc2qg
espi

IMPEL - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

IMPEL - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d2gc2qg

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | | |
| | Przychody łącznie | 1 602 019 | 1 451 708 | 380 437 | 347 831 | |
| | Przychody ze sprzedaży produktów towarów i materiałów | 1 561 184 | 1 416 678 | 370 739 | 339 438 | |
| | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 40 179 | 40 455 | 9 541 | 9 693 | |
| | Zysk (strata) brutto | 25 703 | 28 482 | 6 104 | 6 824 | |
| | Zysk (strata) netto akcjonariuszy podmiotu dominującego | 16 305 | 28 156 | 3 872 | 6 746 | |
| | Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych | 924 | -338 | 219 | -81 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 47 561 | 41 309 | 11 295 | 9 898 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -40 592 | -63 625 | -9 640 | -15 245 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -927 | 23 596 | -220 | 5 654 | |
| | Przepływy pieniężne netto razem | 6 042 | 1 280 | 1 435 | 307 | |
| | Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 1,27 | 2,28 | 0,30 | 0,55 | |
| | Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | | 1,50 | | 0,36 | |
| | Aktywa razem | 785 395 | 718 988 | 189 380 | 175 869 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 98 755 | 90 178 | 23 812 | 22 058 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 411 611 | 348 733 | 99 251 | 85 303 | |
| | Kapitał własny jednostki dominującej | 262 930 | 268 461 | 63 400 | 65 667 | |
| | Kapitały przypadające udziałowcom niesprawującym kontroli | 12 099 | 11 616 | 2 917 | 2 841 | |
| | Liczba akcji | 12 865 177 | 12 865 177 | 12 865 177 | 12 865 177 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 20,44 | 20,87 | 4,93 | 5,10 | |
| | | | | | | |
| | I. Wartość zysku (straty) na jedną akcję zwykłą została obliczona poprzez podzielenie wyniku netto za dany okres sprawozdawczy przez średnioważoną liczbę akcji zwykłych.II. Wartość księgowa na 1 akcję zwykłą (w zł) została obliczona poprzez podzielenie kapitału własnego na dany dzień bilansowy przez liczbę akcji uprawnioną do dywidendy w danym okresie sprawozdawczym.III. Powyższe wybrane dane finansowe przeliczono na EURO według następujących zasad:- poszczególne pozycje aktywów i pasywów oraz danych porównywalnych według średnich kursów ogłoszonych na dzień 31 grudnia 2013 roku i na dzień 31 grudnia 2012 roku przez Narodowy Bank Polski,- poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych oraz odpowiednich skonsolidowanych danych porównywalnych według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu obrachunkowego kończącego się 31
grudnia 2013 roku i 31 grudnia 2012 roku. | | | | | |
| | | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | | | | | |
| | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GI_2013.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Impel za 2013 rok
Sprawozdanie z działalnościGI2013.pdf Sprawozdanie Zarządu Impel S.A. z działalności Grupy Impel w 2013 roku
ListPrezesaZarządu_2013.pdf List Prezesa Zarządu Impel S.A.
OświadczeniezgodnośćGI_2013.pdf Oświadczenie Zarządu Impel S.A. w sprawie zgodności rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Impel
OświadczenieaudytorGI_2013.pdf Oświadczenie Zarządu Impel S.A. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
OpiniaaudytorGI.pdf Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Impel

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2gc2qg

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Rachunkowości | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-20 | | | | | | | |
| | | IMPEL SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | IMPEL | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 53-111 | | Wrocław | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Ślężna | | 118 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 071 7809403 | | 071 78 09 679 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | cok@impel.pl | | www.impel.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 899-01-06-769 | | 006318849 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | Ernst&Young Audyt Polska sp. z o.o. S.K. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-20 Grzegorz Dzik Prezes Zarządu
2014-03-20 Józef Biegaj Członek Zarządu
2014-03-20 Wojciech Rembikowski Członek Zarządu
2014-03-20 Danuta Czajka Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-20 Mieczysław Budzik Dyrektor Usług Wspólnych - Dyrektor Centrum Księgowego

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2gc2qg

Podziel się opinią

Share
d2gc2qg
d2gc2qg